ECODESIGN online PILOT

Udvælgelse af de rigtige materialer

Forbedring <- ( A: Råmateriale-intensive, E: Bortskaffelses-intensive ) <-

Anvendelse af materialer med fokus på deres miljøegenskaber

Materialer vurderes oftest ved hjælp af indikatorer, som gør det lettere at sammenligne forskellige materialer med hensyn til deres miljøegenskaber. I de fleste tilfælde vil indikatorerne blive beregnet ud fra livscyklusvurderingsdata (LCA), som kan bruges som grundlag for en vurdering af materialernes miljøpåvirkninger. De enkelte metoder/værktøjer har begrænsninger. Det er derfor i den praktiske anvendelse meget vigtigt at kende disse begrænsninger og de potentielle miljøpåvirkninger, som metoden/værktøjet ikke identificerer.


Undgå eller reducer anvendelsen af toksiske stoffer og komponenter

Anvendelsen af øko-toksiske stoffer bør undgås hvor det er muligt i hele livscyklus - både af miljømæssige og sundhedsmæssige årsager. Toksiske stoffer kan afstedkomme alvorlige skader selv i meget små mængder (dioxin, PCB, PVC, ...) og bør derfor undgås. Særligt hvis de er eller kan være indeholdt i udvendige dele eller komponenter. Det er derfor vigtigt at undgå sådanne stoffer gennem hele et produkts livscyklus.


Brug fortrinsvis materialer fra fornyelige ressourcer

Som hovedregel vil anvendelse af fornyelige råmaterialer både muliggøre en hensigtsmæssig bortskaffelse efter brug, ligesom det tager højde for ressourcespørgsmålet (fornyelige ressourcer er et af hovedelementerne i bæredygtighed). Fornyelige råmaterialer er ikke af fossil oprindelse, men er i de fleste tilfælde lavet af planter (træ, korn, raps, hamp, græs...). Til nogle anvendelser har de lignende og ofte endda bedre egenskaber end andre materialer. Anvendelse af fornyelige råmaterialer giver derfor miljøfordele som bevarelse af ressourcer og nemmere bortskaffelse.


Brug fortrinsvis genanvendelige materialer

Lukkede kredsløb er et element i ECODESIGN. Det betyder, at også materialekredsløb skal være lukkede. En af forudsætningerne herfor er kun at anvende genanvendelige materialer, hvilket samtidig sikrer, at materialets egenskaber også er til stede i det sekundære materiale (om nødvendigt ved tilsætning af nyt materiale).


Undgå anvendelse af uadskillelige kompositmaterialer

Materialer, som i sig selv er genanvendelige, kan være problematiske for lukkede kredsløb, hvis de er limet til eller på anden måde er gjort uadskillelige fra andre materialer af hensyn til styrke eller stivhed.


Undgå råmaterialer og komponenter med problematisk baggrund (udvinding og produktion med stor miljøbelastning)

Ud over materialernes egne egenskaber kan de forhold, som de er produceret under, også variere meget. Ved at erstatte materialer der har kendt problematisk baggrund med lignende materialer, kan det samlede ressourceforbrug nedsættes væsentligt.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN