ECODESIGN online PILOT

Reduktion af energiforbrug i produktionsprocessen

Forbedring <- B: Fremstillings-intensivite <-

Anvendelse af energieffektive produktionsteknologier (energiledelse)

Typen af produktionsteknologi kan have en afgørende indflydelse på energiforbruget i produktionen af et produkt. Ved at vælge tilpassede produktionsteknologier kan energiforbruget nedsættes. Målet er at analysere energiforbruget i de enkelte produktionsled og på baggrund heraf energieffektivisere produktionen. Der bør tages højde for energieffektiviteten, når der skal vælges mellem forskellige produktionsteknologier. I de fleste tilfælde findes der standardværdier for energibehovet i de enkelte produktionsled (fx til plastikfremstilling).


Reducer energiforbruget ved optimal procesdesign

Ud over energieffektive teknologier bidrager et optimeret procesdesign også til reduktion af energiforbruget, hvilket igen reducerer de miljøpåvirkninger, som forårsages af energiproduktionen. Besparelser kan opnås ved konstant overvågning og optimering af processens parametre (fx temperaturer, mængden af hjælpematerialer osv.) med datastyret proceskontrol.


Brug fortrinsvis fornyelige energiressourcer

Med hensyn til en bæredygtig energiforsyning er det nødvendigt at bruge fornyelige energiressourcer, så som solceller, biomasse, hydroelektrisk drift, vindkraft og geotermisk energi. I den forbindelse skal man imidlertid huske på, at disse naturlige ressourcer ikke må blive overforbrug, da de kun er fornyelig energi set i lyset af deres naturlige regenerative evne. Derfor er energieffektivitet en vigtig faktor i forbindelse med vedvarende energi. Ligeledes er der også miljøpåvirkninger ved udnyttelsen af fornyelige energikilder.


Brug fortrinsvis regionalt tilgængelige energiressourcer

Udnyttelsen af fornyelige energikilder er tæt beslægtet med udnyttelsen af regionalt tilgængelige energiressourcer. Anvendelsen af regionalt tilgængelig biomasse reducerer transportbehovet og som en konsekvens heraf forbruget af fossil energi brugt til transport.


Minimer det samlede energiforbrug fra produktionen

En vigtig forudsætning for en reduktion af det samlede energiforbrug fra produktionen består i analyser af energistrømmen og de ledsagende omkostninger. Dette vil give en fastsættelse af besparelsespotentialet, som kan tjene som grundlag for målsætningerne. Målsætningerne vil i stor grad afhænge af, hvilken type og mængde af energi der kræves. En mulig fremgangsmåde for en reduktion af energiforbruget består i at udnytte varmen på forskellig temperaturniveauer. en anden er at benytte kombineret kraft- og varmeproduktion. Ved at genbruge overskydende varme kan man opnå en energiudnyttelse på mere end 80%.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN