ECODESIGN online PILOT

Undgåelse af affald i produktionsprocessen

Forbedring <- B: Fremstillings-intensivite <-

Brug produktionsteknologier med lavt materialeforbrug og lave emissioner

Det samlede forbrug af råmaterialer reduceres ved effektiv anvendelse af materialer, processer og hjælpematerialer gennem anvendelse af passende teknologier (bedste fremgangsmåde). Dette reducerer ødelæggelse af miljøet gennem tab og reducerer forbruget af råmaterialer. Lavemissions-teknologier reducerer behovet for rensning og filtrering. Desuden reduceres mængden af toksinrester fra rensning og filtrering.


Undgå miljøskadelige produktionsteknologier

Nogle teknologier indebærer store miljømæssige risici, selv om deres energiforbrug og emissioner er lave ved normal drift. De kan give betydelige miljømæssige ødelæggelser i tilfælde af uheld. Dette gælder også risici ved brug af giftige stoffer og hjælpematerialer.


Undgå affald og emissioner i fremstillingsprocessen

Målet med enhver fremstillingsproces består i omdannelsen af råmaterialer til produkter. På denne måde kan frembringelse af affald ses som indikation for ineffektiv anvendelse af materialer. Udover miljøpåvirkninger forårsaget af bortskaffelsen af affald skal man tage forbruget af råmaterialer i betragtning. I mange tilfælde er køb af råmaterialer, som omdannes til affald på grund af ineffektive fremstillingsprocesser en afgørende omkostning. Ved at undgå denne type af affald nedsættes ikke kun omkostningerne til bortskaffelse, men også omkostningerne til anskaffelse af råmaterialer.


Lukkede kredsløb for materialer i fremstillingsprocessen

En vigtig strategi for at forebygge affald og reducere omkostningerne består i lukkede materialekredsløb i produktionsprocessen. Genanvendelse af spildmaterialer og returnering af disse i produktionsprocessen reducerer forbruget af primære råmaterialer så vel som omkostninger af affaldsdisponering. Der er desuden mindre transport end ved ekstern genanvendelse eller bortskaffelse. En af forudsætningerne består i anvendelsen af genanvendelige materialer og i indsamling og sortering af procesaffaldet.


Genbrug/genanvendelse af affald til nye materialer

I mange tilfælde vil det ikke være muligt at undgå procesaffald helt eller at genanvende disse materialer i produktionsprocessen. Det skal overvejes at genbruge/genanvende dem til fremstilling af nye produkter. Man skal imidlertid i denne sammenhæng sikre, at fremstillingen af disse nye produkter ikke frembringer affald, som er mere farlig end det originale materiale, hvilket vil modvirke den tilsigtede gavnlige effekt på miljøet.


Bortskaffelse af uundgåeligt affald på en miljømæssig acceptabel måde

Til trods for alle bestræbelser kan en fuldstændig affaldsfri produktion kun opnås i få tilfælde. Dette uundgåelige affald skal bortskaffes på sådan en måde, at man sikrer, at indvirkningen på miljøet er holdt på et minimum. En mulig måde er affaldssortering og følgende specifik genanvendelse eller bortskaffelse af materialet. I denne sammenhæng er forsigtig håndtering af farlige stoffer særlig vigtig. En anden fremgangsmåde fokuserer på produktionen af affald og sigter på virksom kontrol af sammensætningen af affaldsmaterialer ved valg af egnede hjælpematerialer.


Affaldssortering når som helst det er muligt

Sortering af affald udgør en afgørende forudsætning for både intern og ekstern genbrug/anvendelse af materialer, så vel som for specifik behandling af forskellige typer af affald. I visse tilfælde kan grovsortering af affald være tilfredsstillende. For at opnå målet er det ofte effektivt at ændre rækkefølgen af produktionsforløbet. For eksempel kan man tilskære dele, som består af forskelligt materiale før disse limes sammen.Dette hindrer kompositmateriale/kompositaffald, som kun kan adskilles med store omkostninger til følge.


Reducer kassation i produktionsprocessen

At minimere kassationsgraden er et vigtigt mål med hensyn til omkostningsreduktion og det er også en nøglefaktor for kvalitetsstyring. Kassation kan defineres som produkter uden nogen direkte fordele, som kan tilskrives forbruget af ressourcer, der benyttes i fremstillingen af produktet.Dette betyder, at ressourceeffektiviteten er absolut 0. Hvis forbruget af ressourcer opgøres i forhold til de andre produkter, falder den samlede ressource effektivitet proportionalt med stigende kassation. Et yderligere problem ved kassation, specielt hvis produkterne kasseres på et sent tidspunkt i produktionsprocessen, består i at komponenterne så skal skilles ad, inden de kan blive genanvendt.


top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN