ECODESIGN online PILOT

Typer (A-E)

Forbedring <-

Stratgier for Type A
(Råmateriale-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

Forskellige materialer har en forskellig indvirkning på miljøet under deres udvinding. Kravene til ressourcer og energi varierer også afhængig af det valgte materiale. Er det tænkeligt at erstatte de materialer, som er blevet identificeret som særlig ressourceforbrugende (så som ny aluminium, kobber, kulfiber...) med andre materialer?

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Mål: Reduktion af produktets miljøpåvirkning ved at benytte miljømæssigt sunde materialer, genanvendte materialer og fornyelige materialer.


Brug mindre af en bestemt type materialer

En forbedring af miljøets indvirkning kan også iværksættes ved generelt at reducere materialeforbruget. Er det muligt at minimere mængden af det ressourceforbrugende materiale i produktet?

-> Reduktion af materiale-forbrug

Mål: Reduktion af mængden af materialer ved design, der sigter mod optimal styrke, integration af funktioner...


Sørg for intensiv udnyttelse af ressourcerne

Optimal brug af produktet resulterer i en effektiv brug af de forskellige materialer indeholdt i produktet. Dette er en vigtig måde at sikre økonomisk brug af ressourcer. Produkter, som er lette at håndtere og som kræver meget lille vedligehold, sikrer en effektiv udnyttelse. Er det muligt at forbedre håndteringen, funktionaliteten og dermed også brugbarheden af produktet? Er det muligt at forlænge levetiden af produktet med regulærregelmæssig afprøvning af funktionaliteten og driftssikkerheden?

-> Optimering af produktets benyttelse

Mål: Forbedret brugbarheden af produktet gennem tilpasningsmuligheder, ergonomi, ...

-> Optimering af produktets funktionalitet

Mål: Forbedret funktionalitet ved opgradering, multifunktionalitet, ...

-> Forbedret vedligehold

Mål: Forbedret vedligehold gennem påvisning af slid, ...


Brug ressourcer så længe som muligt

Et langt produktliv sikrer optimal udnyttelse af de materialer, der anvendes i produktionsprocessen. Mulighed for nem reparation forebygger forhastet bortskaffelse af produktet. Er det muligt at forlænge levetiden på produktet yderligere?

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

Mål: Holdbarhed gennem dimensionering, overfladedesign...

-> Forbedret mulighed for reparation

Mål: Forbedrede muligheder for demontering og udskiftning af dele


Genbrug materialer indeholdt i produktet

Omhyggelig udnyttelse af ressourcer betyder også anvendelse af fornyelige råmaterialer og/eller sekundære materialer (genbrugsmaterialer) Er det muligt at genbruge ressource-intensive materialer fra produktet, når dets levetid er slut og at integrere dem i velfungerende lukkede materialecykler? Er det nødvendigt til dette formål at demontere komponenter eller at adskille forskellige materialer efter endt levetid?

-> Forbedring af demontering

Mål: Mulighed for at returnere produktet og for nem demontering (hurtig, ...)

-> Genbrug af produktdele

Mål: Mulighed for at genbruge dele (adgang, genfremstilling, ...)

-> Genanvendelse af materialer

Mål: Mulighed for at genanvende materialer (adskillelse, sortering, mærkning, ...)Stratgier for Type B
(Fremstillings-intensivt produkt)

Brug mindre energi og materiale i produktionsprocessen

Forskellige metoder til fremstilling indebærer forskellige miljøpåvirkninger. Det kræver forskellige mængder af ressourcer og energi at fremstille et givent produkt. Miljømæssig skade er ofte resultatet af en uhensigtsmæssig produktionsproces. Er det muligt at reducere mængden af materialer og energi i produktionen? Er det muligt at bruge alternative typer af energi. Er det muligt at undgå eller reducere forbruget af hjælpe- og procesmaterialer i produktionsprocessen?

-> Reduktion af energiforbrug i produktionsprocessen

Mål: Reduktion af energiforbruget i produktionsfasen ved at optimere processer, anvende vedvarende energi.......

-> Optimal type og mængde af procesmaterialer

Mål: Reduktion af produktets miljøpåvirkning forårsaget af forbrug af procesmaterialer i produktionsprocessen (lukkede kredsløb, ...)


Mere effektiv udnyttelse af materialer der benyttes i produktionsprocessen

Optimal anvendelse af materialer i produktionsprocessen hjælper også til at reducere omkostningerne til fremskaffelse af materialer såvel som til affaldsbortskaffelsen. Er det muligt yderligere at reducere affald og/eller emissionsudvikling i produktionsprocessen?

-> Undgåelse af affald i produktionsprocessen

Mål: Reduktion af affald i produktionen gennem effektiv materialeanvendelse, genanvendelse, ...


Erhvervelse af eksterne materialer/komponenter

Den miljømæssige kvalitet af produktet afhænger også af kvaliteten af de dele og komponenter erhvervet fra andre producenter. Er det muligt at skaffe materialer, dele og komponenter på en måde som sikrer miljømæssig sund fremstilling? Er det muligt yderligere at reducere kravene for transport i fremskaffelsen af eksterne dele?

-> Miljømæssig fremskaffelse af eksterne komponenter

Mål: Miljømæssigt sunde fremskaffelse af produktdele


Brug produktet så intensivt som muligt

Optimal udnyttelse af produktet sikrer en effektiv brug af de værdifulde ressourcer, som er indeholdt i produktet. Det er en vigtig fremgangsmåde for økonomisk brug af ressourcerne. Er det muligt yderligere at forbedre håndteringen, funktionaliteten og derfor den samlede funktionelle kvalitet af produktet (og dets komponenter). Er det muligt at udvide levetiden med regelmæssige afprøvning af funktionaliteten og driftsikkerheden af produktet?

-> Optimering af produktets benyttelse

Mål: Forbedret brugbarheden af produktet gennem tilpasningsmuligheder, ergonomi, ...

-> Optimering af produktets funktionalitet

Mål: Forbedret funktionalitet ved opgradering, multifunktionalitet, ...

-> Forbedret vedligehold

Mål: Forbedret vedligehold gennem påvisning af slid, ...


Benyt produktet i længere tid

Lang levetid af produktet sikrer også effektiv anvendelse af individuelle dele og komponenter. Mulighed for nem reparation forhindrer forhastet bortskaffelse af produktet. Er det muligt yderligere at forlænge produktets levetid?

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

Mål: Holdbarhed gennem dimensionering, overfladedesign...

-> Forbedret mulighed for reparation

Mål: Forbedrede muligheder for demontering og udskiftning af dele


Genbrug komponenter og/eller produktet

Genanvendelse af produktet og genbrug af komponenter, der kræver et høj ressourceforbrug i produktionsprocessen forebygger omkostninger til fremstilling af nye komponenter. Er det muligt at returnere produktet (eller dele og komponenter) og at demontere dem om nødvendigt? Er det muligt at renovere dele og komponenter med højt ressourceforbrug og at genbruge disse i et nyt produkt ?

-> Forbedring af demontering

Mål: Mulighed for at returnere produktet og for nem demontering (hurtig, ...)

-> Genbrug af produktdele

Mål: Mulighed for at genbruge dele (adgang, genfremstilling, ...)Stratgier for Type C
(Transport-intensivt produkt)

Skift af emballage

Da emballagen kun er nyttig i en begrænset periode (medmindre den kan genbruges) skal typen og kvaliteten af de anvendte materialer optimeres. Specielt med produkter som transporteres over en lang distance, har vægten af emballagematerialet en stor indflydelse på det samlede forbrug af ressourcer. Er det muligt at reducere vægten af emballagematerialet? Er det muligt at benytte genbrugelig emballage eller fornyelige/genanvendelige materialer til pakningemballagen?

-> Reduktion af emballage

Mål: Optimering af emballagen ved at tage hensyn til materialeegenskaber, fornyelighed, lukkede kredsløb, ...


Skift transport

De enkelte transportformer har forskellige miljøpåvirkninger. Lange distancer af transport af produkter skal gøres så effektivt som muligt. Er det muligt at reducere det samlede forbrug til transport af produktet?

-> Reduktion af transport

Mål: Reduktion af de samlede krav til transportStratgier for Type D
(Brugs-intensivt produkt)

Opnå en høj grad af funktionalitet

Pålidelige og funktionelle produkter sikrer maksimal udnyttelse af de benyttede ressourcer og sikrer også brugerens tilfredsstillelse. Er det muligt at forbedre kvaliteten af produktets funktionalitet (og dets komponenter) yderligere? Er det muligt at forlænge produktets funktionelle levetid ved regelmæssig afprøvning af dets funktionalitet og driftssikkerhed?

-> Optimering af produktets funktionalitet

Mål: Forbedret funktionalitet ved opgradering, multifunktionalitet, ...

-> Forbedret vedligehold

Mål: Forbedret vedligehold gennem påvisning af slid, ...


Sørg for sikker brug af produktet

Med produkter som benyttes intensivt, er driftssikkerhed særlig vigtig. Udgør produktet en potentiel risiko for miljøet og er det muligt at lave tiltag, som minimerer risikoen?

-> Optimering af miljøsikkerhed

Mål: Minimering af risici


Reducer energi- og materialetilførsel i brugsfasen

Jo oftere et produkt benyttes, jo større andel af produktets samlede miljøpåvirkninger (brug af ressourcer, emissioner og affaldsdannelse) forårsages i brugsfasen. Er det muligt at reducere forbruget af energi og materialer i brugsfasen? Er det muligt at reducere mængden af affald og emissioner fra brugen af produktet?

-> Reduktion af forbrug i brugsfasen

Mål: Reduktion af forbruget af energi og procesmaterialer ved brug af produktet

-> Undgåelse af affald i brugsfasen

Mål: Undgåelse af affald ved brug af produktetStratgier for Type E
(Bortskaffelses-intensivt produkt)

Brug alternative materialer

Valget af materialer har en stor indflydelse på ressourceforbruget ved genanvendelse eller bortskaffelse af et produkt efter endt levetid. Er det muligt at reducere påvirkningerne ved bortskaffelse ved at vælge alternative materialer?

-> Udvælgelse af de rigtige materialer

Mål: Reduktion af produktets miljøpåvirkning ved at benytte miljømæssigt sunde materialer, genanvendte materialer og fornyelige materialer.


Forlænget brug af produktet

Kassering af et produkt kan forsinkes ved at benytte design, som sigter efter en lang levetid af produktet (og/eller dets komponenter). Dette er særlig vigtigt for komponenter, der indeholder farlige materialer, som er vanskelige at genbruge og som kræver højt forbrug til bortskaffelse. Er det muligt og giver det mening at forlænge den effektive levetid af produktet? Er det muligt at undgå forhastet bortskaffelse af produktet ved at reparere det?

-> Forøgelse af produktets holdbarhed

Mål: Holdbarhed gennem dimensionering, overfladedesign...

-> Forbedret mulighed for reparation

Mål: Forbedrede muligheder for demontering og udskiftning af dele


Demontering og genanvendelse

Jo flere dele og komponenter fra produktet der kan genbruges og jo flere materialer, der kan genanvendes, jo mindre materialer behøver at blive bortskaffet. Det nødvendige forbrug til bortskaffelse vil være begrænset og ressourcer indeholdt i produktet kan genbruges eller genanvendes. I denne sammenhæng bør designet sigte mod genbrug af dele og komponenter, da denne fremgangsmåde undgår ødelæggelse af strukturen af komponenterne og derfor beskytter værdien af de individuelle dele. Er det muligt at genanvende materialer? Er det nødvendigt til dette formål at demontere komponenter eller at adskille forskellige materialer?

-> Forbedring af demontering

Mål: Mulighed for at returnere produktet og for nem demontering (hurtig, ...)

-> Genbrug af produktdele

Mål: Mulighed for at genbruge dele (adgang, genfremstilling, ...)

-> Genanvendelse af materialer

Mål: Mulighed for at genanvende materialer (adskillelse, sortering, mærkning, ...)

top design & copyright © by Vienna TU, Institute for Engeneering Design - ECODESIGN