ECODESIGN online PILOT

چه موقع از PILOT استفاده كنیم؟

 


PILOT چیست؟

یك ابزار كیفی است كه شما را قادر می‌سازد با سرعت سنجشهای اكودیساین مناسب را برای بهبودی محصول خود شناسایی و تعیین كنید. سنجشهای عینی و ملموس به زبانی ارائه می‌شوند كه توسط سازندة محصول بخوبی درك شده و بلافاصله هم اجرا شوند. PILOT یك ابزار سیستماتیك است كه شما را قادر می‌سازد كه اصول اكودیساین را در توسعه و ساخت محصولات جدید در نظر داشته باشید.
یك دانش پایه، شامل مثالهایی برای یادگیری همه چیز در مورد اكودیساین بوده و درك وسیعی را در زمینة توسعة قابل پیگیری، بروز می‌دهد.

PILOT چه چیزی نیست؟

PILOT ابزاری نیست كه برای ارزیابی محیط زیستی محصولات در وضعیت موازنة اكولوژیكی بكار گرفته شود.

چه زمانی شما باید از PILOT استفاده كنید؟

زمانی كه یك تصمیم سریع و هدفدار برای بهبودی محصول در شرایط اكودیساین مورد نیاز باشد.
زمانی كه چگونگی ادغام اكودیساین در طول بكارگیری و توسعة محصول نامشخص‌ باشد.
زمانی كه هدف یك درك کلی از اكودیساین باشد.

چه زمانی نباید از PILOT استفاده كرد؟

برای مقایسة موازنة سراسری اكولوژیكی دو محصول برای تعیین محصول كامل و مطلق (نامربوط) تأثیرات محیط زیست بر روی محصول.

PILOT برای چه كسانی ساخته شده است؟

برای سازندگان محصول، طراحان، مهندسین، متخصصین محیط زیست

PILOT چه كاری انجام می‌دهد؟

شما را قادر می‌سازد كه با دقت كافی سنجشهایی از اكودیساین را شناسایی كنید كه بیشترین حالت اهرم را برای بهبود شرایط محیط‌ زیستی محصول شما داشته و در همان زمان احتمال مخاطرات اجرایی را در حد‌ پایین نگاه می‌دارند.
PILOT فهرست‌هایی را بعنوان مدرك كاری برای شما فراهم می‌سازد.
PILOT محصول را از لحاظ جنبه‌های محیط زیستی همراه با مثالهایی تعریف می‌كند.

با بكارگیری PILOT به چه نتایجی دست می‌یابیم؟

كاربرد PILOT این نتایج را دربر خواهد داشت:
پنج الی ده سنجش اكودیساین كه باید برای بهبود محصول، مورد اجرا قرار بگیرند،
شرایط اكودیساین كه توسعه و گسترش محصول را مدّ‌نظر دارد،
درك و فهم اكودیساین برای تصمیم‌گیری هدفدار در شركتها.

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین