ECODESIGN online PILOT

تضمین اجرایی ایمنی محیط زیست

بهبود -> محصول نوع د: متمركزسازی استفاده ->

به حداقل رساندن احتمال مخاطرات محیط زیستی در حالت سوء عملكرد محصول در مرحله استفاده

یك طبقه‌بندی كلی از مفاهیم مربوط به ایمنی، علاوه بر ایمنی محل كار و نحوه عملیات، شامل ایمنی محیط زیست هم می‌باشد. مخاطرات پنهان كه برای محیط زیست وجود دارند با استفاده از محصولی كه باید آنالیز شود وشرایط آن برآورد گردد، ایجاد شده‌اند. در این زمینه، شرایط نامعمول عملیات مثل حادثه‌ها، تصادفات، اشتباهات عملیاتی را باید در نظر گرفت. سیستم‌های محافظتی (مثل ایمنی سیستم‌های گیرش كه در مواد فرایندی و مواد كمكی آشكار می‌شوند)، احتمال خطرات محیط زیستی را كمتر می‌كنند.


نشان دادن نوع و میزان مواد خطرناك كه محصول حاوی آنهاست

اگر مسئله استفاده از مواد سمی در محصول، اجتناب‌ ناپذیر باشد، باید آن را مشخص نموده و بوضوح با برچسب تعیین كرد. در شرایط تصادفات برای دورریزی یا بازیافت محصول این اطلاعات حائز اهمیت بسیار است تا از مشكلات متعاقب آن با محیط زیست دوری گردد.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین