ECODESIGN online PILOT

كاهش مصرف در مرحله استفاده

بهبود -> محصول نوع د: متمركزسازی استفاده ->

فهرست برای آنالیز اکودیساین

محصول

آیا استفاده نادرست از یك محصول می‌تواند برای محیط زیست ضرر داشته باشد؟ آیا محرك‌هایی برای ایجاد رفتار صحیح و مناسب وجود دارند؟
  
  
چه سوء عملكردهایی از لحاظ محیط زیست در رابطه با استفاده از محصول می‌تواند رخ بدهد؟ تا چه حد می‌توان از اشتباهات مضر برای محیط زیست اجتناب ورزید؟ چه محرك‌ها و اهدافی (مثل آشكارسازی مصرف) می‌تواند باعث رفتار صحیح استفاده كننده شود؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس جلوگیری از استفاده نادرست از محصول كه برای محیط زیست مضر باشد
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا سطح مصرف محصول به استفاده كننده نشان داده شده است؟
  
  
محصول در مرحله استفاده از چه میزان منابع مصرف می‌كند؟ چگونه می‌توان مصرف را سنجید و آن را به استفاده كننده نشان داد؟ آیا تعیین مصرف در واحد خدمات امكانپذیر است؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس اشاره به مصرف محصول در طول مرحله استفاده
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا محصول حداقل انرژی را در واحد خدمات، مصرف می‌كند؟
  
  
چگونه یك واحد خدماتی را می‌توان برای محصول تعریف نمود؟ مصرف كلی و سراسری انرژی برای تولید محصول چیست؟ چه مقدار از آن مربوط به واحد خدماتی محصول می‌شود؟ در نتیجه كارآیی كلی و سراسری یك محصول چیست؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس به حداقل رساندن مصرف انرژی در مرحله استفاده با افزایش كارآیی محصول
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا اصول كارآیی با حداقل انرژی برای محصول انتخاب شده‌اند؟
  
  
عملكرد اصلی و عمده محصول چیست؟ چگونه انرژی تأمین می‌شود؟ چه مراحل تغییر و تبدیل انرژی در عمر خدماتی محصول موجود می‌باشند؟ آیا تغییر و تبدیل انرژی كافی است؟ آیا اصول دیگری هستند كه قادر باشند عملكرد مورد نیاز را به انجام برسانند؟ موازنه انرژی برای هر مورد چیست؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس به حداقل رساندن تقاضای انرژی در مرحله استفاده با انتخاب یك اصول مناسب برای عملكرد
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا منابع قابل بازیافت انرژی در مرحله استفاده بكار گرفته شده‌اند؟
  
  
چه منابع انرژی برای مرحله استفاده، منهدم می‌شوند؟ آیا استفاده از بازیافتی ها امكان‌پذیر است؟ چه انتخابهای دیگری را می‌توان جایگزین منابع قدرتی نمود؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس ممكن ساختن استفاده از منابع انرژی قابل بازیافت در مرحله استفاده
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا محصول، حداقل مواد فرایندی و مواد كمكی را در مرحله استفاده، مصرف می‌كند؟
  
  
چه مواد فرایندی و مواد كمكی در مرحله استفاده مورد نیاز هستند؟ به چه میزان؟ چه مقدار از آن مربوط به یك واحد خدمات می‌شود؟ چه سنجشهایی میزان مواد فرایندی و مواد كمكی مصرف شده در مرحله استفاده را كاهش میبخشد؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس طراحی محصول برای حداقل مصرف مواد فرایندی
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا مواد فرایندی و مواد كمكی مورد نیاز برای استفاده محصول با محیط زیست تطابق و سازگاری دارند؟ آیا اثرات آنها بر روی محیط حداقل است؟
  
  
چه مواد فرایندی و مواد كمكی برای استفاده از محصول مورد نیاز هستند؟ آیا آنها با محیط زیست سازگاری دارند؟ آیا مواد فرایندی و مواد كمكی كه در حال حاضر استفاده می‌شوند، می‌توانند توسط مواد دیگری جایگزین گردند؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس ممكن ساختن استفاده از مواد فرایندی بی‌عیب و سالم از لحاظ محیط زیست
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهایی


آیا امکان دارد برای عمل‌آوری محصول از مواد فرایندی و مواد کمکی که دارای مواد خام قابل بازیافت هستند استفاده کرد؟
  
  
چه مواد فرایندی و مواد كمكی برای عمل‌آوری محصول مورد نیاز هستند؟ آیا انتخاب دیگری براساس مواد خام قابل بازیافت وجود دارد؟ این مواد را می‌توان بدون اصلاح و تغییر تكنولوژی مورد استفاده قرار داد؟
اهميت (R) اجرا (F) اولويت (P)
خيلی مهم  ( ۱۰ )
 با اهميت كمتر ( ۵ )
نامربوط ( ۰ )
بله ( ۱ )
ترجيحا بله ( ۲ )
ترجيحا نه ( ۳ )
نه ( ۴ )

P = R * F
مقياس ممكن ساختن استفاده از مواد فرایندی از مواد خام قابل بازیافت
ایده برای تحقق
هزينه‌ها
بيشتر
يکسان
کمتر
زيرا
عملی
شدن
دشوار
آسان
زيرا
عمل
فورا
بعدا
هرگز
مسئوليت
مهلت نهاییطریقه دسترسی:
 1. اهميت:
  ارتباط پرسش ارزيابی را با يك نظم به محصول خود برآورد كنيد (خيلی مهم، كم‌اهميّت نامربوط)
 2. اجرا:
  اجرای پرسش ارزيابی را با استفاده از يكی از چهار پاسخ ممكن تخمين بزنيد: (بله/ ترجيحاً بله/ ترجيحاً خير/ خير) پرسشهای اضافی به درك و فهم شما از پرسشهای مربوط به ارزيابی كمك می‌كنند، و نيازی نيست پاسخ داده شوند.
 3. اولويت:
  وظایف اکودیساین که اولویت بالاتری دارند انتخاب نموده و فقط با این ایده ها برای تحقق ادامه دهید.
 4. ايده برای تحقّق:
  ايده‌های مربوط به تحقق وظايف اكوديساين را پيدا كنيد. مفاد بخش يادگيری به همراه مثال‌های آن به شما در انجام اين كار، كمك خواهد كرد.
 5. عملی شدن:
  احتمال ايده‌های پيشنهاد شده را تخمين بزنيد (مشكل/ آسان)
 6. هزينه‌ها:
  هزينه‌های اجرای ايده‌های اكوديساين را با مراجعه به راه حل در جريان (بالاتر، يكسان، پايين‌تر) تخمين زده و دلايل آن را ارائه كنيد.
 7. فعاليت:
  تصميم بگيريد چه زمانی وظايف اكوديساين را انجام بدهيد (به يكباره/ ديرتر/ هرگز) و شخص يا حوزه‌ای كه بايد مسئول اين كار برای مراحل بعدی تحقق محصول و بهبودی آن باشد تعيين نموده و يك موعد مقر‌ر را تثبيت نماييد.

 

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین

جلوگیری از استفاده نادرست از محصول كه برای محیط زیست مضر باشد

رفتار درست یك استفاده كننده از لحاظ محیط زیست، بطور قابل توجهی بر مصرف مواد و انرژی در مرحله استفاده، تأثیر می‌گذارد. در این زمینه، توسعه و پیشرفت محصول دلگرمی‌ها و پشتیبانی‌هایی را برای بالا بردن رفتارهای مثبت، ارائه می‌كند. بازخورد مستقیم برای استفاده كننده با آشكارسازی جریان مصرف مواد و انرژی در این حالت، می‌تواند مفید باشد. شاسی‌های به اصطلاح اقتصادی مثل آموزش و اطلاعات (میزان پاك كننده‌های مورد نیاز) ابزار مناسبی را برای جلوگیری از مخاطرات محیط زیستی از طریق استفاده نادرست از محصول، تشكیل می‌دهند.


اشاره به مصرف محصول در طول مرحله استفاده

به منظور اجتناب از مصارف زیادی (انرژی، مواد فرایند و...) در مرحله استفاده سطح مصرف باید به استفاده كننده نشان داده شود. اگر رفتارهایی كه برای محیط زیست مضر هستند به نمایش گذاشته شوند، حتماً از آنها دوری می‌شود و اصلاحات مناسب در رفتارهای استفاده كننده باعث كاهش در مصرف هم می‌شود. اجرای تكنیكی در حالت جریان مصرف همیشه هم ساده نیست، اگرچه اطلاعات كافی و مناسب استفاده كننده را قادر می‌سازد تا مصرف را برآورد سازد (مثل برنامه‌های مختلف شستشو و مصرف انرژی).


به حداقل رساندن مصرف انرژی در مرحله استفاده با افزایش كارآیی محصول

محصولات فعال (در حال استفاده) منابع بیشتر از آنچه را كه برای عمل‌آوری و توليد نیاز دارند در مرحله بكارگیری، مصرف می‌كنند. معمولاً مصرف انرژی برای عملیات تولید یك محصول، فاكتوری اساسی و ضروری است. برچسبهای انرژی اروپایی، رده‌های مختلف مصرف انرژی را برای محصولات متفاوت (مثل ماشینهای ظرفشویی، یخچال، فریزر) نشان می‌دهد كه به مصرف كننده در تصمیم‌گیری‌اش برای خرید كالای مورد نظر كمك می‌كند. در حالیكه از یك سو، مصرف پایین انرژی كه بعنوان وجهه مثبت در تبلیغات بكار می‌رود، تهیه كننده‌ها سعی می‌كنند در تبلیغات خود اضافه كنند كه محصولات خامشان از قدرت بالایی برخوردار است (مثل وسایل آشپزخانه، جاروبرقی). این ابر قدرت عالی و چشمگیر محصول تأكید می‌كند، هر چند بیشتر از این نمی‌توان در مورد كیفیت محصول حرفی زد. راه و روش های جدید باید برای بیان اجرای بالای محصول به همراه سطوح پایین مصرف در نظر گرفته شود (مثلاً برای جاروهای برقی، قدرت تمیز كنندگی آن را با بیان حداكثر فشارهای مختلف را نشان دهند بجای اینكه از انرژی ورودی مورد نباز آن حرفی بزنند).


به حداقل رساندن تقاضای انرژی در مرحله استفاده با انتخاب یك اصول مناسب برای عملكرد

با چندین اصل متفاوت از فعالیت می‌توان به یك عملكرد یكسان تكنیكی بطور معمول دست پیدا كرد. انتخاب یك اصل مناسب برای فعالیت بدین ترتیب باید تقاضای انرژی برای یك محصول را در مرحله استفاده در نظر داشته باشد. بهمین دلیل طراحی محصول باید از راه حلهایی كه به جرم‌های خیلی زیاد نیاز دارند، دوری كند تا بطور ثابت شتاب بگیرد یا از شتاب آن كاسته شود. هرگونه اصطكاك یا نم‌دار بودن (ترمز مكانیكی یا مقاومت الكتریكی) به معنای از بین رفتن انرژی میباشد. استفاده از دی‌اودهای گسیلنده (LED`s) بجای حبابهای فروزان در نور راهنمایی و یا چراغ قوه‌ها، همچون مثالهای مناسبی برای انتخاب مناسب یك اصل عملكردی هستند. در اینجا، انرژی كمتری با تابش گرما بهدر می‌ورد كه به گونه دیگری نمی‌تواند استفاده شود.


ممكن ساختن استفاده از منابع انرژی قابل بازیافت در مرحله استفاده

منابع انرژی قابل بازیافت (مثل انرژی باد) حتی در تولید كارخانه‌ای هم بطور معمول وجود داشته‌اند. بعلاوه، این بازیافتی ها برای عملیات مستقیم محصولات بخصوصی هم امیدبخش بوده و در سازگاری با محیط زیست هم سهم مؤثری داشته‌اند. انقضاها در وسایل دستی (مثل چراغ قوه‌ها، دستگاههای رادیو، شارژها و...) نه تنها از باتری و انباره استفاده نمی‌كنند، بلكه قابلیت اطمینان عملیاتی خوبی را هم دارا هستند. تركیب با عناصر محركه برقی با توجه به محل و زمان آن نیز راه دیگری محسوب می‌شود.


طراحی محصول برای حداقل مصرف مواد فرایندی

نوع و میزان مواد فرایندی و مواد كمكی، بویژه اگر در محصولات فعال بكار گرفته شده باشند (مصرف عمیق و شدید) فاكتورهای اساسی و مهم با توجه به مصرف كلی منابع می‌باشند. در بسیاری از موارد، مقادیر زیاد از انرژی «بیرنگ» یا مواد در مواد فرایندی یا مواد كمكی مستتر شده‌اند. این در سوختها و پاك‌كننده‌ها، بدیهی به نظر می‌رسد. اگرچه در سایر منابع مثل آب (انرژی پمپاژ برای ایجاد فشار) این حقیقت كمتر مشهود است. بنابراین نه تنها محافظت از منابع باید كاملاً مد‌نظر باشد بلكه باید انرژی مورد نیاز برای آخرین استفاده كننده كه باید تأمین شود، مورد توجه باشد. هر دو جنبه ممكن است از یك طریق مثبت با طراحی محصول بی‌عیب بر روی محیط زیست تأثیر داشته باشند (مثال سیستم توالت با تشتك رها كننده را ببینید).


ممكن ساختن استفاده از مواد فرایندی بی‌عیب و سالم از لحاظ محیط زیست

در یك ارزیابی كلی و سراسری سازگاری محیط زیست با یك محصول، مواد فرایندی و مواد كمكی نقش مهمی را بازی می‌كنند. آنها را باید كاملاً در نظر داشته و برآورد نمود. جدای از میزان مواد مصرف شده، كیفیت مواد فرایندی و مواد كمكی نیز فاكتور مهمی برای ارزیابی محیط زیستی حساب می‌شوند. اجتناب از مواد فرایندی و مواد كمكی كه خطرناك یا سمی هستند یا به نحو دیگری برای محیط خطر دارند، ضروری است.


ممكن ساختن استفاده از مواد فرایندی از مواد خام قابل بازیافت

تعداد رو به افزایشی از كاربردها ـ شامل مواد فرایندی و مواد كمکی ـ از مواد خام قابل بازیافت استفاده می‌كنند. روغن موتورها و پاك كننده‌ها كه از مواد گیاهی درست شده‌اند، از قبل هم در دسترس بوده‌اند. اگرچه آنها همچون مواد معمول و متداول كار می‌كنند، از آنجا كه قابل بازیافت هستند (مواد غیرفسیلی)، سهم مهمی را در اجرا و پیشرفت قابلیت نگهداری، دارا هستند.