ECODESIGN online PILOT

تضمین برچسب كاری مواد، منطبق با استانداردها

اگر استفاده مجدد از اجزاء مقدور نبوده و یا اینكه برای استفاده در سایر محصولات، سازگار نیستند باید مواد محتوی در آنها را بازگردانی نمود. برای این روش كار، ابتدا باید مواد بدون هیچگونه ابهامی بوسیله برچسب‌های مطمئن، مشخص و تعیین شوند. محصولات محتوی موادی كه بطور صحیح برچسب كاری نشده‌اند، غالباً خیلی سریع جزو ضایعات محسوب می‌شوند، اگرچه بازگردانی موادشان امكانپذیر باشد.


مقدور ساختن جداسازی مواد برای بازگردانی

بازیافت مواد نیاز به استفاده از مواد یكسان یا حداقل قابل بازگرداندن، دارد ـ اگر محصول، از مواد مغایر و ناسازگار تشكیل شده باشد، اینها را باید از هم جدا نمود. برای رسیدن به هدف بازگردانی، لزوماً نیازی نیست هنگام جداسازی مواد تخریب نشوند. شكستن نقاطی كه از قبل معلوم شده هم می‌تواند راه حل مناسبی باشد. طراحی باید جداسازی سهل و آسان مواد مختلف را تضمین نماید.


تضمین خارج‌سازی ساده مواد ارزشمند و زیان‌آور

در بسیاری از محصولات استفاده از مواد ارزشمند و زیان‌آور غیرقابل اجتناب است. این مواد مضر و زیان‌آور (كه به بازگردانی آسیب می‌رسانند) یا مواد ارزشمند (كه ارزش خود را وقتی كه از هم جدا هستند، حفظ می‌كنند) باید به آسانی قابل شناسایی باشند تا خارج‌سازی و بازگردانی آنها نیز تضمین گردد. برچسب نداشتن یا وجود برچسبهای ناصحیح یا جداسازی مشكل قطعات، این هدف را خنثی می‌كند.


اطمینان یافتن از اینكه مواد برای بازیافت مناسب هستند

اگر تضمین قطعاتی از محصول مقدور نباشد، هدف باید بازگردانی مواد در بالاترین سطح ممكن باشد. قابلیت بازیافت، فاكتوری قطعی و مسلم در انتخاب مواد خواهد بود اگر انتخابهای دیگری با خاصیتهای مشابه و معادل وجود داشته باشد.


اطمینان از اینکه پوشش سطح و ماده اصلی برای بازیافت مناسب هستند

بعنوان مثال پوشش سطح با ماده اصلی تشکیل یک ماده مرکب تفکیک ناپذیر می دهند.اما این نباید قابلیت بازیافت مواد را معیوب کند. طراحی هوشمند اجزا و انتخاب مناسب مواد سازگاری مواد برای بازیافت شده را تضمین خواهد کرد.


مقدور ساختن استخراج مواد فرایند و مواد زیان‌آور غیرقابل اجتناب

به منظور قادر بودن برای دفع مواد فرایند و مواد مضر غیرقابل اجتناب به طریقه‌ای سازگار با محیط زیست باید اطمینان حاصل شود كه می‌توان آنها را پس از استفاده از اجزاء جدا نمود. این مطلب به یك استخراج ساده و برچسب كاری مناسب بر روی اجزاء نیاز دارد كه حاوی مواد خطرناك و مضر هستند.


در نظر گرفتن فرصتهای استفاده كننده نهایی برای دفع مواد و ارائه دستورالعمل‌های لازم برای دفع

معمولاً، مصرف کنندگان برای اینكه برای دفع مواد زائد محصول به خود زحمت بدهند، آمادگی ندارند. یك راه دفع كه با محیط زیست سازگاری داشته باشد، بهمین دلیل باید ساده بوده و نیاز به وسایل ویژه‌ای نداشته باشد كه استفاده كننده‌ نهایی فاقد آنهاست. بعلاوه فراهم ساختن اطلاعاتی در رابطه با دفع برای استفاده كننده و تشویق برای انجام كار درست و صحیح هم می‌تواند مفید باشد.


top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین