ECODESIGN online PILOT

بهبود


این سایت نیاز به جاواسکریپت دارد.
اگر این متن را میخوانید، جاواسکریپت را فعال کنید!
top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین
شروع كردن با PILOT در طول استراتژی‌های توسعه محصول، شما را قادر می‌سازد كه یك محصول موجود را به وسیله سنجشهای اكودیساین مناسب، بهتر كرده و بهبودی ببخشید. به منظور بهبودی اجرای محیط زیستی، هر محصول نیاز به سنجشهای خاصی دارد كه وابسته به تأثیر آن بر روی محیط زیست در مراحل مختلف عمر خدماتی آن باشد. بنابر این، برای محصول باید سنجشهای متفاوتی با تأثیر عمده بر محیط زیست در هر مرحله صورت بگیرد (استفاده شدید) بجای اینكه برای محصولاتی باشد كه در طول عمل‌آوری بر محیط زیست تأثیرات عمده می‌گذارند (عمل‌آوری شدید). اكنون چه سنجشهایی برای چنین محصولاتی مناسب هستند؟ كار كردن از طریق فهرست‌ها منتج به یك لیست كامل از سنجشهای اكودیساین می‌گردد در حد زیادی برای محصول مناسب هستند.
محصول متمركز بر مواد خام

فرایندهای محصول نوع الف، موجب بخش عمده‌ای از بار محیط زیستی آن در فاز اول چرخه عمر می‌گردد. نوع اساسی استخراج مواد خام باعث بیشترین تأثیرات بر روی محیط زیست می‌شوند. میزان مواد و انرژی برای تولید مواد خام كه در محصول بكار گرفته شده‌اند،‌ اجرای محیط زیستی همه محصول را تعیین می‌كند.
محصولات نمونه می‌توانند كامپیوترها باشند و یا دستگاههای الكترونیكی با مصرف انرژی پایین...

محصولات متمرکز بر تولِید

عمل‌آوری مواد خام در تولید، موجب بار عمده محیط زیستی می‌شود. مصرف انرژی و مواد در طول تولید، اجرای محیط زیستی همه محصول را تعیین می‌كند.
محصولات نمونه می‌توانند اثاثیه منزل، میزها و... باشند.

محصولات متمركز بر حمل‌ونقل

مجموع و كل بار محیط زیستی از طریق توزیع، تعیین می‌شود. حمل‌ونقل و بسته‌بندی بر كل تأثیرات محیط زیستی محصول، غالب هستند.
محصولات نمونه می‌توانند بسته‌بندی‌ها، بطری‌ها و… باشند.

محصولات متمركز بر استفاده

مصرف انرژی و یا مواد یا میزان ضایعات ناشی از استفاده. بر اجرای محیط زیستی محصول، تسلط دارند.
محصولات نمونه می‌توانند ماشین‌ظرفشویی ـ ماشین لباسشویی... باشند.

محصولات متمركز بر دفع و انهدام

دفع باعث تأثیرات عمده‌ای بر روی محیط زیست می‌شود. مواد مضر و زیان‌آور كه باید دفع شوند بر اجرای محیط زیستی محصول، غلبه دارند.
محصولات نمونه عبارتند از: باتری‌ها، دستگاه‌های حاوی مواد سمی.