ECODESIGN online PILOT

بهبوددر ادامه بعضی از مشخصات انواع محصولات الف تا ه فهرست شده است.

مشخصات محصول نوع الف - متمرکز بر مواد خام:

 • محصول دارای موادی چون آلومینیوم، مس، نیکل،... است که برای استخراج و تولید آنها به منابع زیادی لازم است.
 • در حال حاضر امکان جداسازی، بازیافت و یا استفاده مجدد قطعات و مواد استفاده شده در محصول وجود ندارد.
 • در تولید محصول از مواد بازیافت شده و مواد قابل تجدید استفاده نمیشود.

 • در صورتی که محصول دارای موادی باشد که به منابع متععد و زیاد لازم دارد:
 • محصول برای مدت زمان کوتاهی استفاده میشود. همچنین تعداد دفعات استفاده از محصول کم است.
 • تعمیر محصول امکانپذیر نیست و یا بسیار پیچیده و دشوار است.
 • ...

<- بسوی استراتژیهایی مناسب برای محصول نوع الف


مشخصات محصول نوع ب - متمرکز بر تولید

 • تولید محصول نیاز به انرژی زیاد دارد.
 • در بخش تولید مقدار زیادی ضایعات، آب استفاده شده (فاضل آب) و یا دود و گازهای دیگر ایجاد میشود.
 • تولید محصول نیاز به مقدار زیادی مواد ثانویه دارد.
 • تولید محصول نیاز به مواد ثانویه ای دارد که آسیب زیادی به محیط زیست وارد میکنند.

 • در صورتی که محصول نیاز به مواد و یا انرژی زیادی دارد:
 • محصول برای مدت زمان کوتاهی استفاده میشود. همچنین تعداد دفعات استفاده از محصول کم است.
 • تعمیر محصول امکانپذیر نیست و یا بسیار پیچیده و دشوار است.
 • در حال حاضر امکان جداسازی، بازیافت و یا استفاده مجدد قطعات و مواد استفاده شده در محصول وجود ندارد.
 • ...

<- بسوی استراتژیهایی مناسب برای محصول نوع ب


مشخصات محصول نوع ج - متمرکز بر حمل و نقل:

 • محصول نیاز به توزیع طولانی بین تولیدکننده و مصرف کننده دارد.
 • در حال حاضر از وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست چون قطار و یا کشتی استفاد نمیشود.
 • محصول برای توزیع مطمئن نیاز به بسته بندی زیاد دارد.
 • ...

<- بسوی استراتژیهایی مناسب برای محصول نوع ج


مشخصات محصول نوع د - متمرکز بر استفاده:

 • برای استفاده از محصول نیاز مقدار زیاد انرژی و یا مواد ثانویه (آب، روغن،...) است.
 • در مرحله استفاده محصول در مسافت های زیاد حمل و نقل و یا جا به جا میشود. این امر نیاز به انرژی اضافه و موا ثانویه دارد.
 • در صورت استفاده نامطلوب از محصول ضررهای قابل ملاحظه ای به محیط زیست وارد می شود.
 • ...

<- بسوی استراتژیهایی مناسب برای محصول نوع د


مشخصات محصول نوع ه - متمرکز بر دفع و انهدام

 • محصول دارای مواد خطرناک و سمی است و نیاز به برخورد متخصصانه در پایان عمر خود دارد.
 • امکان جداسازی، بازیابی و یا مرمت در پایان عمر محصول وجود ندارد.
 • در حال حاضر، قطعات و مواد استفاده شده در محصول را نمیتوان در چرخه های مواد و یا چرخه های بازیابی وارد کرد.

 • در صورتی که محصول دارای مواد سمی باشد:
 • محصول برای مدت زمان کوتاهی استفاده میشود. همچنین تعداد دفعات استفاده از محصول کم است.
 • ...

<- بسوی استراتژیهایی مناسب برای محصول نوع ه

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین