ECODESIGN online PILOT

محصول نوع الف: تمركز مواد خام

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع الف
محصول نوع الف: تمركز مواد خام

استفاده از مواد دیگر

مواد متفاوت، تأثیرات گوناگون را با استخراج خود بر روی محیط زیست نشان می‌دهند. نیاز به منابع و انرژی نیز برحسب مواد انتخاب شده فرق می‌كند. آیا در اصول، جایگزینی آن موادی كه در محصول بعنوان مصرف كننده منابع مواد مشخص شده‌اند (مثل آلومینیوم خام، مس، فیبركربن...) معقول است یا باید از مواد دیگری استفاده نمود؟

<- انتخاب مواد درست

هدف: كاهش تأثیرات محیط زیستی با استفاده از مواد سالم از لحاظ محیط زیست، مواد بازیافت شده، مواد قابل تجدید…


استفاده‌ كمتر از یك نوع ماده‌ ارائه شده

بهبود تأثیرات بر روی محیط زیست، تنها با كاهش عمومی مصرف مواد، تحقق می‌پذیرد. آیا به حداقل رساندن میزان منابع مصرف شده در مواد محصول مقدور است؟

<- كاهش مواد مصرفی

هدف: كاهش میزان مواد با طراحی كه هدف آن استحكام، ادغام عملكردها و... بهینه می‌باشد


متمرکزسازی استفاده از منابع

استفاده بهینه از محصول منتج به استفاده کافی و موثر از مواد مختلفی می شود که در محصول گنجانده شده اند. این مطلب روشی مهم برای استفاده اقتصادی از منابع می باشد. محصولاتی که تماس با آنها به راحتی صورت می گیرد و تنها به تعمیرات مختصری نیاز دارند استفاده کافی و موثر از محصول را میسر می سازند .آیا بیشتر کردن تماس با محصول بهبود عملکرد آن و بالا رفتن قابلیت استفاده از آن امکانپذیر است؟ آیا طولانی تر کردن چرخه عمر محصول بوسیله آزمایشات منظم عملکردها و ایمنی عملیاتی ممکن است؟

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

هدف: قابلیت استفاده‌ بهبودی یافته از محصولات از طریق سازگاری، كارپژوهی…

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

هدف: قابلیت كاركرد بهبود یافته بوسیله ارتقاء، چند عملكردی بودن...

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

هدف: بهبودی تعمیرات از طریق آشكارسازی ساییدگی و…


استفاده از منابع تا آنجا كه امكان دارد

یك محصول با عمری طولانی، استفاده بهینه از مواد بكار گرفته شده را در فرایند تولید تضمین می‌كند. سهولت مرمت از دفع پیش از موعد محصول جلوگیری می‌كند. آیا طولانی‌تر كردن عمر محصول، امكان‌پذیر است؟

<- افزایش دوام محصول

هدف: دوام محصول از طریق طراحی سطح، تعيين ابعاد،…

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

هدف: بهبودی بخشیدن دستیابی به قطعات یا جداسازی قطعات یا معاوضه،…


استفاده‌ مجدد از موادی كه در محصول گنجانده شده‌اند

استفاده دقیق از منابع یعنی استفاده از مواد خام قابل تجدید و یا مواد ثانویه (مواد بازیافت شده): آیا استفاده‌ مجدد از مو‌اد مصرف كننده منابع از محصول، پس از انتهای عمر آن و ادغام آنها با مواد چرخه بسته كه بخوبی عمل می‌كنند، امكان‌پذیر است؟ آیا برای این منظور، باید اجزاء و قطعات را از هم جداسازی كرد یا مواد مختلف را پس از عمر خدماتی محصول از هم جدا نمود؟

<- توسعه جداسازی قطعات

هدف: ممكن ساختن استرداد محصول و سهولت جداسازی قطعات (سرعت)

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

هدف: ممكن ساختن استفاده مجدد از قطعات (دستیابی، عمل‌آوری مجدد)

<- بازیافت مواد

هدف: ممكن ساختن بازیافت مواد (جداسازی، برچسب‌كاری،...)

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین