ECODESIGN online PILOT

محصول نوع ب: متمرکزسازی تولید

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ب
محصول نوع ب: متمرکزسازی توليد

استفاده از مواد و انرژی كمتر در فرایند تولید

<- كاهش مصرف انرژی در فرایند تولید

<- میزان و نوع بهینه‌سازی مواد فرایندی

استفاده‌ مؤثرتر از مواد استفاده شده در فرایند تولید

<- اجتناب از ضایعات در فرایند تولید

خرید اجزای سازنده یا مواد خارجی

<- فراهم نمودن اكولوژیكی اجزای سازنده خارجی

استفاده از محصول با شدت و تمركزی كه امكان‌پذیر باشد

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

استفاده از محصول برای مدت طولانی‌تری از زمان

<- افزایش دوام محصول

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

استفاده مجدد از اجزای سازنده و یا محصول

<- توسعه جداسازی قطعات

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین