ECODESIGN online PILOT

محصول نوع ج: متمركزسازی حمل ونقل

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ج
محصول نوع ج: متمركزسازی حمل ونقل

تغییرات بسته‌بندی

از آنجا كه مواد بسته‌بندی تنها برای یك دوره محدود از زمان قابل استفاده و مفید هستند (مگر اینكه قابل بازیافت باشند) نوع و میزان مواد مورد استفاده برای بسته‌بندی باید بهینه و در حد مطلوب باشند. مخصوصاً با محصولاتی كه باید در مسافتهای طولانی حمل و نقل بشوند، وزن مواد بسته‌بندی نیز تأثیر به سزایی بر روی مصرف یكسره مواد دارد. آیا كاهش وزن مواد بسته‌بندی امكان‌پذیر است؟ آیا استفاده از مواد قابل بازیافت یا قابل تجدید و یا قابل بازگردانی برای بسته‌بندی مقدور است؟

<- كاهش بسته‌بندی

هدف: بهینه سازی بسته‌بندی با در نظر گرفتن خصوصیات مواد، قابلیت بازیافت، چرخه‌های بسته …


تغییرات حمل ‌و نقل

سیستم‌های گوناگون حمل و نقل برحسب تأثیراتشان بر روی محیط‌ زیست، تفاوت می‌كنند. حمل ‌و نقل محصول در مسافتهای طولانی باید تا آنجا كه امكان دارد بصورت كارآ و مؤثر تحقق پذیرد. آیا كاهش مواد مصرفی یكسره مورد نیاز برای حمل ‌و نقل محصول ممكن است؟

<- كاهش حمل ‌و نقل

هدف: كاهش نیازها و شرایط سراسری حمل‌ و نقل

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین