ECODESIGN online PILOT

محصول نوع د: متمركزسازی استفاده

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع د
محصول نوع د: متمركزسازی استفاده

تحقق درجه بالای كاركرد

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

تضمین ایمنی استفاده از محصول

<- تضمین اجرایی ایمنی محیط زیست

كاهش مصرف انرژی و مواد در مرحله استفاده

<- كاهش مصرف در مرحله استفاده

<- اجتناب از ضایعات در مرحله استفاده

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین