ECODESIGN online PILOT

محصول نوع ه: متمركزسازی دفع و انهدام

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ه
محصول نوع ه: متمركزسازی دفع و انهدام

استفاده از مواد دیگر

<- انتخاب مواد درست

استفاده طولانی مدت از محصول

<- افزایش دوام محصول

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

جداسازی و بازیافت

<- توسعه جداسازی قطعات

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

<- بازیافت مواد

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین