ECODESIGN online PILOT

محصول نوع ه: متمركزسازی دفع و انهدام

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ه
محصول نوع ه: متمركزسازی دفع و انهدام

استفاده از مواد دیگر

انتخاب مواد، تأثیر به سزایی بر روی مواد مصرفی مورد نیاز برای بازیافت و دفع در انتهای عمر یك محصول دارد. آیا كاهش مواد مصرفی برای دفع با انتخاب مواد دیگر، مقدور می‌شود؟

<- انتخاب مواد درست

هدف: كاهش تأثیرات محیط زیستی با استفاده از مواد سالم از لحاظ محیط زیست، مواد بازیافت شده، مواد قابل تجدید…


استفاده طولانی مدت از محصول

انتهای عمر یك محصول با طراحی كه هدف آن طولانی ساختن عمر خدماتی محصول باشد (و یا اجزاء آن) به تأخیر می‌افتد. این در واقع برای اجزایی مهم است كه حاوی مواد خطرناك بوده یا بازیافت آنها مشكل باشد یا نیز به مصرف مواد بالایی برای دفع داشته باشند. آیا طولانی‌تر كردن عمر مفید یك محصول امكانپذیر بوده و به نظر معقول می‌رسد؟ آیا اجتناب از دفع پیش از موعد محصول با مرمت آن، میسر می‌شود؟

<- افزایش دوام محصول

هدف: دوام محصول از طریق طراحی سطح، تعيين ابعاد،…

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

هدف: بهبودی بخشیدن دستیابی به قطعات یا جداسازی قطعات یا معاوضه،…


جداسازی و بازیافت

اغلب قطعات و اجزای محصول می‌توانند مجد‌داً استفاده شده و مواد آسانتر را می‌توان بازگردانی كرد، لذا مواد كمتری دفع می‌شوند، مواد مصرفی مورد نیاز برای دفع محدود شده و منابعی كه محصول محتوی آنهاست، استفاده مجدد شده یا بازیافت می‌شوند. در این زمینه هدف طراحی باید استفاده مجدد از قطعات و اجزای سازنده باشد چون این طریقه از تخریب ساختار اجزاء جلوگیری كرده و بدین ترتیب ارزش یكایك قطعات را حذف می‌كند. آیا بازگردانی مواد مقدور است؟ آیا برای این منظور جداسازی اجزای سازنده یا جدا كردن قطعات مختلف امكان‌پذیر می‌باشد؟

<- توسعه جداسازی قطعات

هدف: ممكن ساختن استرداد محصول و سهولت جداسازی قطعات (سرعت)

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

هدف: ممكن ساختن استفاده مجدد از قطعات (دستیابی، عمل‌آوری مجدد)

<- بازیافت مواد

هدف: ممكن ساختن بازیافت مواد (جداسازی، برچسب‌كاری،...)

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین