ECODESIGN online PILOT

همه انواع محصولات (الف – ه)

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع الف
محصول نوع الف: تمركز مواد خام

استفاده از مواد دیگر

<- انتخاب مواد درست

استفاده‌ كمتر از یك نوع ماده‌ ارائه شده

<- كاهش مواد مصرفی

متمرکزسازی استفاده از منابع

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

استفاده از منابع تا آنجا كه امكان دارد

<- افزایش دوام محصول

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

استفاده‌ مجدد از موادی كه در محصول گنجانده شده‌اند

<- توسعه جداسازی قطعات

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

<- بازیافت مواداستراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ب
محصول نوع ب: متمرکزسازی توليد

استفاده از مواد و انرژی كمتر در فرایند تولید

<- كاهش مصرف انرژی در فرایند تولید

<- میزان و نوع بهینه‌سازی مواد فرایندی

استفاده‌ مؤثرتر از مواد استفاده شده در فرایند تولید

<- اجتناب از ضایعات در فرایند تولید

خرید اجزای سازنده یا مواد خارجی

<- فراهم نمودن اكولوژیكی اجزای سازنده خارجی

استفاده از محصول با شدت و تمركزی كه امكان‌پذیر باشد

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

استفاده از محصول برای مدت طولانی‌تری از زمان

<- افزایش دوام محصول

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

استفاده مجدد از اجزای سازنده و یا محصول

<- توسعه جداسازی قطعات

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصولاستراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ج
محصول نوع ج: متمركزسازی حمل ونقل

تغییرات بسته‌بندی

<- كاهش بسته‌بندی

تغییرات حمل ‌و نقل

<- كاهش حمل ‌و نقلاستراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع د
محصول نوع د: متمركزسازی استفاده

تحقق درجه بالای كاركرد

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

تضمین ایمنی استفاده از محصول

<- تضمین اجرایی ایمنی محیط زیست

كاهش مصرف انرژی و مواد در مرحله استفاده

<- كاهش مصرف در مرحله استفاده

<- اجتناب از ضایعات در مرحله استفادهاستراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ه
محصول نوع ه: متمركزسازی دفع و انهدام

استفاده از مواد دیگر

<- انتخاب مواد درست

استفاده طولانی مدت از محصول

<- افزایش دوام محصول

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

جداسازی و بازیافت

<- توسعه جداسازی قطعات

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

<- بازیافت مواد

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین