ECODESIGN online PILOT

همه انواع محصولات (الف – ه)

بهبود ->

استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع الف
محصول نوع الف: تمركز مواد خام

استفاده از مواد دیگر

مواد متفاوت، تأثیرات گوناگون را با استخراج خود بر روی محیط زیست نشان می‌دهند. نیاز به منابع و انرژی نیز برحسب مواد انتخاب شده فرق می‌كند. آیا در اصول، جایگزینی آن موادی كه در محصول بعنوان مصرف كننده منابع مواد مشخص شده‌اند (مثل آلومینیوم خام، مس، فیبركربن...) معقول است یا باید از مواد دیگری استفاده نمود؟

<- انتخاب مواد درست

هدف: كاهش تأثیرات محیط زیستی با استفاده از مواد سالم از لحاظ محیط زیست، مواد بازیافت شده، مواد قابل تجدید…


استفاده‌ كمتر از یك نوع ماده‌ ارائه شده

بهبود تأثیرات بر روی محیط زیست، تنها با كاهش عمومی مصرف مواد، تحقق می‌پذیرد. آیا به حداقل رساندن میزان منابع مصرف شده در مواد محصول مقدور است؟

<- كاهش مواد مصرفی

هدف: كاهش میزان مواد با طراحی كه هدف آن استحكام، ادغام عملكردها و... بهینه می‌باشد


متمرکزسازی استفاده از منابع

استفاده بهینه از محصول منتج به استفاده کافی و موثر از مواد مختلفی می شود که در محصول گنجانده شده اند. این مطلب روشی مهم برای استفاده اقتصادی از منابع می باشد. محصولاتی که تماس با آنها به راحتی صورت می گیرد و تنها به تعمیرات مختصری نیاز دارند استفاده کافی و موثر از محصول را میسر می سازند .آیا بیشتر کردن تماس با محصول بهبود عملکرد آن و بالا رفتن قابلیت استفاده از آن امکانپذیر است؟ آیا طولانی تر کردن چرخه عمر محصول بوسیله آزمایشات منظم عملکردها و ایمنی عملیاتی ممکن است؟

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

هدف: قابلیت استفاده‌ بهبودی یافته از محصولات از طریق سازگاری، كارپژوهی…

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

هدف: قابلیت كاركرد بهبود یافته بوسیله ارتقاء، چند عملكردی بودن...

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

هدف: بهبودی تعمیرات از طریق آشكارسازی ساییدگی و…


استفاده از منابع تا آنجا كه امكان دارد

یك محصول با عمری طولانی، استفاده بهینه از مواد بكار گرفته شده را در فرایند تولید تضمین می‌كند. سهولت مرمت از دفع پیش از موعد محصول جلوگیری می‌كند. آیا طولانی‌تر كردن عمر محصول، امكان‌پذیر است؟

<- افزایش دوام محصول

هدف: دوام محصول از طریق طراحی سطح، تعيين ابعاد،…

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

هدف: بهبودی بخشیدن دستیابی به قطعات یا جداسازی قطعات یا معاوضه،…


استفاده‌ مجدد از موادی كه در محصول گنجانده شده‌اند

استفاده دقیق از منابع یعنی استفاده از مواد خام قابل تجدید و یا مواد ثانویه (مواد بازیافت شده): آیا استفاده‌ مجدد از مو‌اد مصرف كننده منابع از محصول، پس از انتهای عمر آن و ادغام آنها با مواد چرخه بسته كه بخوبی عمل می‌كنند، امكان‌پذیر است؟ آیا برای این منظور، باید اجزاء و قطعات را از هم جداسازی كرد یا مواد مختلف را پس از عمر خدماتی محصول از هم جدا نمود؟

<- توسعه جداسازی قطعات

هدف: ممكن ساختن استرداد محصول و سهولت جداسازی قطعات (سرعت)

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

هدف: ممكن ساختن استفاده مجدد از قطعات (دستیابی، عمل‌آوری مجدد)

<- بازیافت مواد

هدف: ممكن ساختن بازیافت مواد (جداسازی، برچسب‌كاری،...)استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ب
محصول نوع ب: متمرکزسازی توليد

استفاده از مواد و انرژی كمتر در فرایند تولید

شیوه‌های متفاوت عمل‌آوری، همچون تأثیرات آنها بر روی محیط زیست تغییر می‌كنند. آنها برای تولید یك محصول مورد نظر به میزان متفاوتی از منابع و انرژی نیاز دارند. خطرات و زیانهای محیط زیستی معمولاً از كاربرد فرایندهای نامناسب تولید ناشی می‌شوند. آیا كاهش میزان انرژی و مواد مورد نیاز برای تولید مقدور است؟ آیا اجتناب از مصرف مواد فرآیندی و مواد كمكی یا كاهش آن در فرایند تولید، امكان دارد؟

<- كاهش مصرف انرژی در فرایند تولید

هدف: كاهش مصرف انرژی در سرتاسر تولید بوسیله فرایندهای بهینه شده، انرژی قابل تجدید و…

<- میزان و نوع بهینه‌سازی مواد فرایندی

هدف: كاهش تأثیرات محیط زیستی كه توسط مصرف مواد فرایندی در عمل آوری ایجاد شده است (چرخه‌های بسته و... )


استفاده‌ مؤثرتر از مواد استفاده شده در فرایند تولید

استفاده‌ بهینه از مواد در فرایند تولید به كاهش هزینه‌ها برای بدست آوردن مواد به اندازه‌ كم كردن دفع آنها، كمك می‌كند.آیا کاهش ضایعات و یا انتشارات ایجاد شده در فرآیند تولید امکانپذیر است؟

<- اجتناب از ضایعات در فرایند تولید

هدف: كاهش ضایعات در تولید از طریق موثر بودن مواد، بازیافت…


خرید اجزای سازنده یا مواد خارجی

کیفیت محیط زیستی یک محصول بستگی به کیفیت قطعات و اجزای خریداری شده از سایر تولیدکننده ها وسازنده ها دارد. آیا فراهم نمودن مواد قطعات و اجزای سازنده به طریقی که عمل آوری سالم از لحاظ محیط زیست را تضمین کند ممکن است؟ آیا کاهش شرایط لازم برای نقل و انتقال در فراهم نمودن بخشهای خارجی مقدور است؟

<- فراهم نمودن اكولوژیكی اجزای سازنده خارجی

هدف: فراهم نمودن قطعات محصول به شكل سالم از لحاظ محیط‌ زیست


استفاده از محصول با شدت و تمركزی كه امكان‌پذیر باشد

استفاده‌ بهینه از محصول، استفاده مؤثر واقعی از منابع ارزشمند كه در محصول گنجانده شده‌اند را تضمین می‌سازد. این طریقه‌ای مهم برای استفاده‌ اقتصادی از منابع می‌باشد. آیا بهبود عملكرد و بهینه‌سازی كیفیت محصول (و اجزای سازنده‌اش) ممكن است؟ آیا گسترش دادن عمر خدماتی بوسیله آزمایشات منظم از قابلیت عملكرد و ایمنی عملیاتی محصول امكان‌پذیر است؟

<- بهینه‌سازی استفاده از محصول

هدف: قابلیت استفاده‌ بهبودی یافته از محصولات از طریق سازگاری، كارپژوهی…

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

هدف: قابلیت كاركرد بهبود یافته بوسیله ارتقاء، چند عملكردی بودن...

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

هدف: بهبودی تعمیرات از طریق آشكارسازی ساییدگی و…


استفاده از محصول برای مدت طولانی‌تری از زمان

یك محصول با عمر خدماتی طولانی، استفاده واقعی و كافی از قسمتهای انفرادی و اجزای سازنده را تضمین می‌كند. سهولت مرمت از دفع پیش از موعد محصول جلوگیری می‌كند. آیا طولانی كردن عمر خدماتی محصول،‌ مقدور است؟

<- افزایش دوام محصول

هدف: دوام محصول از طریق طراحی سطح، تعيين ابعاد،…

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

هدف: بهبودی بخشیدن دستیابی به قطعات یا جداسازی قطعات یا معاوضه،…


استفاده مجدد از اجزای سازنده و یا محصول

تازه‌سازی محصول در انتهای عمر آن و استفاده‌ مجدد از اجزای سازنده كه نیاز به مواد مصرفی با این در فرایند تولید دارند از عمل‌آوری پرهزینه اجزای جدید جلوگیری می‌كند. آیا استرداد محصول (یا قطعات و اجزای آن) و جداسازی آنها مورد نیاز است؟ آیا تازه‌سازی قطعات پرمصرف و اجزای سازنده و استفاده از آنها در محصول جدید مقدور است؟

<- توسعه جداسازی قطعات

هدف: ممكن ساختن استرداد محصول و سهولت جداسازی قطعات (سرعت)

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

هدف: ممكن ساختن استفاده مجدد از قطعات (دستیابی، عمل‌آوری مجدد)استراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ج
محصول نوع ج: متمركزسازی حمل ونقل

تغییرات بسته‌بندی

از آنجا كه مواد بسته‌بندی تنها برای یك دوره محدود از زمان قابل استفاده و مفید هستند (مگر اینكه قابل بازیافت باشند) نوع و میزان مواد مورد استفاده برای بسته‌بندی باید بهینه و در حد مطلوب باشند. مخصوصاً با محصولاتی كه باید در مسافتهای طولانی حمل و نقل بشوند، وزن مواد بسته‌بندی نیز تأثیر به سزایی بر روی مصرف یكسره مواد دارد. آیا كاهش وزن مواد بسته‌بندی امكان‌پذیر است؟ آیا استفاده از مواد قابل بازیافت یا قابل تجدید و یا قابل بازگردانی برای بسته‌بندی مقدور است؟

<- كاهش بسته‌بندی

هدف: بهینه سازی بسته‌بندی با در نظر گرفتن خصوصیات مواد، قابلیت بازیافت، چرخه‌های بسته …


تغییرات حمل ‌و نقل

سیستم‌های گوناگون حمل و نقل برحسب تأثیراتشان بر روی محیط‌ زیست، تفاوت می‌كنند. حمل ‌و نقل محصول در مسافتهای طولانی باید تا آنجا كه امكان دارد بصورت كارآ و مؤثر تحقق پذیرد. آیا كاهش مواد مصرفی یكسره مورد نیاز برای حمل ‌و نقل محصول ممكن است؟

<- كاهش حمل ‌و نقل

هدف: كاهش نیازها و شرایط سراسری حمل‌ و نقلاستراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع د
محصول نوع د: متمركزسازی استفاده

تحقق درجه بالای كاركرد

محصولات مطمئن و با كاركرد سالم، حداكثر سود و منافع را از منابع بكار گرفته شده تضمین می‌كنند و نیز رضایت خاطر مشتری را جلب می‌كنند. آیا بهبود كیفیت كاركرد محصول (و اجزای سازنده‌اش) امكان‌پذیر است؟ آیا طولانی‌تر كردن عمر مفید محصول بوسیله آزمایشات منظم از كاركرد و ایمنی عملیاتی، میسر می‌شود؟

<- بهینه‌سازی قابلیت كاركرد محصول

هدف: قابلیت كاركرد بهبود یافته بوسیله ارتقاء، چند عملكردی بودن...

<- بهبودی بخشیدن به تعمیرات

هدف: بهبودی تعمیرات از طریق آشكارسازی ساییدگی و…


تضمین ایمنی استفاده از محصول

با محصولات كه به شدت و با تمركز استفاده می‌شوند، ایمنی عملیاتی اهمیت زیادی دارد. آیا محصول، احتمال خطر را برای محیط زیست ایجاد می‌كند؟‌ آیا عملی وجود دارد كه این احتمال خطر را به حداقل برساند؟

<- تضمین اجرایی ایمنی محیط زیست

هدف: به حداقل رساندن احتمال مخاطرات


كاهش مصرف انرژی و مواد در مرحله استفاده

اغلب اوقات یك محصول هر چه بزرگتر باشد، بخش بیشتری از منابع را استفاده می‌كند و دارای ضایعات و انتشارات تولید شده بیشتری در مرحله استفاده بوده كه در رابطه با تأثیر سراسری محصول بر روی محیط زیست در طول چرخه عمرش می‌باشد. آیا كاهش مصرف انرژی و مواد در مرحله استفاده ممكن است؟ آیا كاهش میزان ضایعات و انتشارات تولید شده در طول زمان استفاده از محصول، امكانپذیر است؟

<- كاهش مصرف در مرحله استفاده

هدف: كاهش مصرف انرژی و مواد فرایندی در طول استفاده از محصول

<- اجتناب از ضایعات در مرحله استفاده

هدف: اجتناب از ضایعات در طول زمان استفاده از محصولاستراتژيهای مناسب بهبود برای محصول نوع ه
محصول نوع ه: متمركزسازی دفع و انهدام

استفاده از مواد دیگر

انتخاب مواد، تأثیر به سزایی بر روی مواد مصرفی مورد نیاز برای بازیافت و دفع در انتهای عمر یك محصول دارد. آیا كاهش مواد مصرفی برای دفع با انتخاب مواد دیگر، مقدور می‌شود؟

<- انتخاب مواد درست

هدف: كاهش تأثیرات محیط زیستی با استفاده از مواد سالم از لحاظ محیط زیست، مواد بازیافت شده، مواد قابل تجدید…


استفاده طولانی مدت از محصول

انتهای عمر یك محصول با طراحی كه هدف آن طولانی ساختن عمر خدماتی محصول باشد (و یا اجزاء آن) به تأخیر می‌افتد. این در واقع برای اجزایی مهم است كه حاوی مواد خطرناك بوده یا بازیافت آنها مشكل باشد یا نیز به مصرف مواد بالایی برای دفع داشته باشند. آیا طولانی‌تر كردن عمر مفید یك محصول امكانپذیر بوده و به نظر معقول می‌رسد؟ آیا اجتناب از دفع پیش از موعد محصول با مرمت آن، میسر می‌شود؟

<- افزایش دوام محصول

هدف: دوام محصول از طریق طراحی سطح، تعيين ابعاد،…

<- بهبود بخشیدن به قابلیت مرمت

هدف: بهبودی بخشیدن دستیابی به قطعات یا جداسازی قطعات یا معاوضه،…


جداسازی و بازیافت

اغلب قطعات و اجزای محصول می‌توانند مجد‌داً استفاده شده و مواد آسانتر را می‌توان بازگردانی كرد، لذا مواد كمتری دفع می‌شوند، مواد مصرفی مورد نیاز برای دفع محدود شده و منابعی كه محصول محتوی آنهاست، استفاده مجدد شده یا بازیافت می‌شوند. در این زمینه هدف طراحی باید استفاده مجدد از قطعات و اجزای سازنده باشد چون این طریقه از تخریب ساختار اجزاء جلوگیری كرده و بدین ترتیب ارزش یكایك قطعات را حذف می‌كند. آیا بازگردانی مواد مقدور است؟ آیا برای این منظور جداسازی اجزای سازنده یا جدا كردن قطعات مختلف امكان‌پذیر می‌باشد؟

<- توسعه جداسازی قطعات

هدف: ممكن ساختن استرداد محصول و سهولت جداسازی قطعات (سرعت)

<- استفاده‌ مجدد از قطعات محصول

هدف: ممكن ساختن استفاده مجدد از قطعات (دستیابی، عمل‌آوری مجدد)

<- بازیافت مواد

هدف: ممكن ساختن بازیافت مواد (جداسازی، برچسب‌كاری،...)

top طراحی و کپی رایت توسط دانشگاه فنی وین, مؤسسه طراحی مهندسی - اکودیساین