ECODESIGN online PILOT

Zmniejszenie konsumpcji energii w procesie produkcyjnym

Ulepszanie <- B: wyroby o zasobochłonnym procesie wytwórczym <-

Stosowanie technologii wydajnych energetycznie

Rodzaj stosowanej technologii może mieć decydujący wpływ na konsumpcję energii w procesie wytwarzania. Właściwy wybór technologii i odpowiednie jej dostosowanie do produkcji danego wyrobu powoduje zmniejszenie ilości wymaganej do produkcji energii. W tym celu można przeprowadzić analizę zużycia energii na poszczególnych etapach produkcji, i wykorzystując tą wiedzę zwiększyć efektywność procesu produkcyjnego. Ten aspekt (dotyczący energii) powinien być brany pod uwagę także przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu, bądź nie wdrożeniu danej technologii. W takich analizach pomocne okazują się standardy zużycia dla poszczególnych etapów produkcji (np: przetwarzanie plastiku).


Zmniejsz zużycie energii poprzez optymalizację procesów

Optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem zużycia energii w połączeniu z energooszczędną technologią wpływa na jeszcze większą redukcję konsumpcji energii, co w efekcie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko powodowany przez wytwarzanie tej energii. Oszczędności mogą powstawać między innymi dzięki ciągłemu monitorowaniu i optymalizacji parametrów procesów (np.: temperatury) za pomocą skomputeryzowanego sterowania.


Preferuj odnawialne źródła energii

Biorąc pod uwagę zrównoważone zaopatrywanie się w energię, nieodzowne jest stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak energia słoneczna, biomasa, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe czy elektrownie geotermalne. Jednak nie należy zapominać o tym, że niektóre z tych źródeł energii są odnawialne tylko w zakresie ich naturalnej zdolności do regeneracji. Dlatego, aby dobrze określić korzyści wynikające z zastosowania odnawialnego źródła energii, należy oszacować ich wydajność oraz dodatkowo, potencjalny negatywny wpływ na środowisko wynikający z ich utylizacji.


Preferuj wykorzystywanie zasobów energii dostępnych w regionie

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle powiązane z wykorzystywaniem dostępnych w regionie zasobów. Np.: stosowanie biomasy dostępnej w regionie zmniejsza drogę transportu, przez co m.in. zimniejsza zużycie kopalnych źródeł energii (ropy, węgla,...).


Zminimalizuj całkowite zużycie energii zakładu produkcyjnego

Istotnym działaniem dla redukcji całkowitej konsumpcji energii w miejscu produkcji jest analiza przepływów energii oraz towarzyszących temu kosztów. Pozwoli to na oszacowanie potencjału oszczędności, co posłuży za podstawę określonych działań. Jednym ze sposobów na zmniejszenie całkowitego zużycia energii jest ponowne wykorzystanie ciepła będącego odpadem pewnych procesów. Dzięki takim działaniom możliwe jest uzyskanie efektywności na poziomie 80% a nawet większych.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN