ECODESIGN online PILOT

Zamykaj obiegi materiałów procesowych niezbędnych na etapie użytkowania

Jeśli jest to możliwe, materiały eksploatacyjne powinny krążyć w zamkniętych obiegach. Na pierwszym miejscu powinno być brane pod uwagę ponowne użycie materiału (bez niszczenia jego struktury), a dopiero na drugim miejscu – recykling (materiał ponownie wykorzystywany po zniszczeniu jego struktury). Jeśli wymagane materiały zostały zużyte w procesie eksploatacyjnym (np.: tusz do drukarki, toner...) powinno się rozważyć ponowne wykorzystanie opróżnionych pojemników (kartridży z tuszem lub tonerów).


Unikaj odpadów lub minimalizuj ich ilość na etapie użytkowania wyrobu

Rodzaj i ilość odpadów generowanych na etapie użytkowania może w znaczący sposób wpłynąć na całkowity bilans środowiskowy danego wyrobu. Trzeba tutaj zaznaczyć, że tylko produkty aktywne konsumują energię i materiały na etapie użytkowania. Biorąc pod uwagę cały cykl życia, zużycie tych zasobów stanowi z reguły największą część całego wpływu wyrobu na środowisko. Dlatego projektując taki wyrób należy zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie nadmiernemu powstawaniu odpadów na etapie użytkowania. Przykład obok pokazuje baterie – akumulatorki jako alternatywę dla konwencjonalnych baterii.


Minimalizuj ilość emisji, odpadów, hałasu, etc. powstających na etapie użytkowania wyrobu

Należy pamiętać, że tylko wyroby aktywne generują emisje i ścieki na etapie ich użytkowania. Rozpatrując cały cykl życia wyrobu, stanowią one istotny czynnik w ogólnej ocenie wyrobu i jego wpływu na środowisko. Przykład obok pokazuje możliwe rozwiązanie popularnego problemu: katalizator zmniejszający szkodliwy wpływ wyrobu na środowisko. Jednakże, przy próbach rozwiązywania takich problemów zawsze należy przeprowadzać całościową analizę wyrobu pod kątem jego wpływu na środowisko, aby zapobiec przesuwaniu problemu na inne obszary.


@ Informuj o istniejących możliwościach zbiórki odpadów powstających podczas użytkowania wyrobu

Zbieranie odpadów powstających na etapie użytkowania jest racjonalne nie tylko ze względu na właściwą utylizację (np.: zużyte baterie) ale także w kontekście potencjalnego ponownego wykorzystania części i komponentów lub recyklingu materiałów. Przykład obok przedstawia pojemnik do zwracania pustych kartridż-y po tonerze lub tuszu do drukarki. Puste kartridże mogą być później napełnione i ponownie wykorzystane. Aby zwiększyć atrakcyjność systemu zwrotu opakowań zwrotnych należałoby pomyśleć o odpowiednich działaniach zachęcających do korzystania z niego (bonusy, kampanie promocyjne...).


Wykorzystuj ponownie odpady powstające podczas użytkowania i/lub poddawaj je recyklingowi

Ponowne wykorzystanie lub recyklowanie odpadów pochodzących z etapu użytkowania jest działaniem pożądanym zgodnie z koncepcją zamkniętych obiegów. Recykling może być przeprowadzany na miejscu, w zakładzie produkcyjnym, bądź też w innej, zewnętrznej jednostce. Odpady są następnie ponownie włączane do procesu produkcyjnego. Przykładowo, w przetwórstwie plastiku odpowiednie domieszki świeżego materiału do materiału z recyklingu pozwalają uzyskać materiał nadający się do takich samych zastosowań, co oryginał. Natomiast plastikowe elementy wyprodukowane w 100% z materiału recyklowanego są zazwyczaj stosowane jako wewnętrzne, niewidoczne części lub komponenty wyrobu.


Zapewnij przyjazną dla środowiska utylizację odpadów generowanych na etapie użytkowania

Odpady powstające na etapie użytkowania wyrobu, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi, muszą być zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Oznacza to korzystanie z najlepszych praktyk w dziedzinie utylizacji (szczególnie utylizacji niebezpiecznych substancji) lub, jeśli jest to możliwe, do włączania odpadów w tzw. cykle naturalne. Zanim podejmiemy decyzję jak zagospodarować powstałe odpady musimy się zastanowić czy odpady generowane podczas użytkowania wyrobu (w jednym miejscu systemu) mogą okazać się cennym surowcem w innej części systemu. Wyszukana kombinacja systemów oraz odpowiednia organizacja procesów często pozwala na całkowitą lub prawie całkowitą eliminacje odpadów.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN