ECODESIGN online PILOT

Zapewnij prosty proces montażu poprzez hierarchiczną strukturę wyrobu

Hierarchiczna struktura wyrobu może uprościć proces montażu i zmniejszyć niezbędny wkład pracy. Ponadto, może obniżyć czas demontażu, co jest kluczowe dla zachowania ekonomicznego aspektu odnawiania części i recyklingu.


Zapewnij prosty montaż dzięki zmniejszeniu różnorodności wykorzystywanych części

Zmniejszenie różnorodności części sprawia, że montaż jest prostszy i mniej pracochłonny. Prosty montaż/demontaż i minimalizacja ilości części zwiększają także podatność wyrobu na naprawy w okresie jego użytkowania. Ponadto, skracanie czasu demontażu jest kluczowe dla zachowania ekonomicznego aspektu odnawiania części i recyklingu.


Wykorzystuj istniejący system zbiórki wyrobów, bądź stwórz nowy

Zbiórka wyrobów po etapie użytkowania jest jednym z czynników warunkujących właściwe odnawianie i ponowne wykorzystywanie wyrobów. Umożliwia również właściwą utylizacjię niebezpiecznych materiałów (np.: obecnych w lodówkach). Wydajny system zbiórki, który nie wymaga specjalnego wysiłku od użytkowników, będzie zachętą do oddania wyrobu. Z drugiej strony, tylko wysokie wartości zwrotów gwarantują ekonomiczność późniejszego odnawiania. Dlatego takie przedsięwzięcia powinny być realizowane w ramach już istniejących, sprawnych systemów.


Zadbaj o dużą ilość zwrotów po etapie użytkowania

Wysoki stopień zwrotów gwarantuje, że tylko niewielka część wyrobów znajdzie się poza zamkniętym obiegiem i przez to stanie się odpadem. Duża część (w idealnym przypadku 100%) jest zwracana producentowi, który demontuje wyrób, odnawia zużyte części, materiały poddaje recyklingowi i utylizuje niebezpieczne substancje we właściwy, akceptowalny przez środowisko sposób. Im wyższy jest poziom zwrotów, tym większe korzyści dla środowiska oraz większa ekonomiczna wydajność procesów odnawiania i/lub recyklingu. Dlatego zachęcanie użytkowników do zwracania wyrobów jest niezbędne dla ochrony środowiska oraz bardzo pożądane dla samego producenta.


Zapewnij urządzenia testujące i pomiarowe do testowania odnawianych elementów

Ponowne wykorzystywanie elementów nie powoduje niszczenia już raz nadanej im struktury oraz nie wpływa na pogorszenie właściwości materiału, z którego są wykonane. Rozpatrując różne podejścia do etapu „po użytkowaniu”, ponowne użycie wykazuje najwyższą wartość. Aby umożliwić podjęcie właściwej decyzji dotyczącej tego, czy dana część może być ponownie użyta, czy może trzeba ją poddać recyklingowi (mniejsze korzyści), niezbędne są odpowiednie procedury pomiarowe oraz testy.


Zadbaj o naddatki materiałowe dla ewentualnego ponownego wykorzystania komponentów

Aby osiągnąć jak największe korzyści z wykorzystanych zasobów, projektowanie komponentów wyrobu powinno skupiać się na długiej żywotności. Dzięki temu komponenty będą mogły być odnowione i ponownie użyte. Elementy, które są narażone na zużycie eksploatacyjne lub deformacje w wyniku użytkowania, powinny posiadać wystarczające naddatki na ewentualne przeróbki, jeśli mają spełnić określone wymagania jak np.: dokładna współśrodkowość, płaskość lub specjalne wykończenie powierzchni.


Stosuj oznaczenia umożliwiające określenie pozostałej żywotności elementu

W procesie odnawiania wyrobów, informacja o tym czy dany element może być jeszcze używany (i jak długo) warunkuje jego zdatność do ponownego użycia. Aby uniknąć przeprowadzania kosztownych zabiegów testowania i mierzenia, odpowiednie etykiety mogą wskazywać pozostały przybliżony czas jego użytkowania (pozostałą żywotność komponentu). Jest to możliwe do zrealizowania w przypadku elementów wystawionych na znane obciążenia i zużycie lub które mają ściśle określony czas życia.


Zadbaj o bezproblemowe czyszczenie komponentów w celu ich ponownego użycia

Części i komponenty muszą być zazwyczaj wyczyszczone przed ich ponownym użyciem. Minimalne wydatki na czyszczenie (czasochłonność, konsumpcja środków czyszczących) warunkują odpowiednią efektywność procesu odnawiania komponentów. Projektowanie wyrobu dla łatwego czyszczenia oznacza np.: unikanie niewygodnych i niedostępnych wgłębień lub krawędzi. Najważniejsze jednak, aby powierzchnie dobrze znosiły czyszczenie, gdyż otarcia, zadrapania, etc. mogą wpłynąć na konieczność przedwczesnej utylizacji komponentu.


Stosuj w wyrobie znormalizowane elementy, części i komponenty dla ułatwienia ich ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie komponentów jest najbardziej pożądaną formą recyklingu. Raz zużyte zasoby do wytworzenia komponentów zostaną ponownie wykorzystane w nowym wyrobie. Dzięki tym zaletom coraz bardziej zwiększa się całkowita ilość ponownie wykorzystywanych komponentów i wynikająca z tego oszczędność zasobów. Stosowanie znormalizowanych elementów, części ze standardowymi wymiarami pasowaniami, etc..., znacząco upraszcza ponowne użycie, szczególnie, gdy w procesie produkcyjnym wprowadzono jedynie niewielkie modyfikacje.


Wykorzystuj ponownie komponenty w innych wyrobach

Ponowne wykorzystywanie komponentów w innych wyrobach daje wiele korzyści, ponieważ nie są niszczone już raz ukształtowane struktury. Części, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane w trybie bezpośrednim, mogą zostać w tym celu poddane niewielkim przeróbkom. Przykład obok pokazuje możliwość wykorzystania elementu pralki jako dekoracyjnej szklanej misy.


top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN