ECODESIGN online PILOT

All basic types (A-E)

Improvement <-

Cele i strategie dla podstawowego typu A
(wyrób materialochlonny)

Stosuj materiały alternatywne

Poszczególne materiały (ich wydobycie lub wytworzenie) wykazują zróżnicowany wpływ na środowisko. W zależności od wybranego materiału zróżnicowane jest zapotrzebowanie na zasoby oraz energię.
Czy istnieje taka możliwość, aby zastąpić szczególnie zasobochłonne materiały (takie jak czyste aluminium, miedź, włókno węglowe...) innymi materiałami?

-> Wybór właściwych materiałów

Cel: Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, materiałów z recyklingu, materiałów z surowców odnawialnych, ...


Zużywaj mniej materiału danego typu

Poprawa wpływu na środowisko może być także zrealizowana poprzez ogólne zmniejszenie wkładu materiałowego.
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości zasobochłonnych materiałów wykorzystywanych w wyrobie?

-> Zmniejszanie ilości materiału

Cel: Zmniejszanie ilości zużywanego materiału poprzez projektowanie ukierunkowane na optymalną wytrzymałość, integrację funkcji, …


Efektywnie wykorzystuj zasoby

Optymalne użytkowanie wyrobu pozwala na efektywne wykorzystanie poszczególnych materiałów zawartych w wyrobie, co jest istotnym podejściem do oszczędnego wykorzystania zasobów. Produkty, które są łatwe w obsłudze i bezproblemowe w utrzymaniu, pozytywnie wpływają na taką efektywność.
Czy możliwe jest dalsze usprawnienie obsługi, funkcjonalności i przez to użyteczności wyrobu?
Czy możliwe jest przedłużenie cyklu życia wyrobu poprzez regularne testowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi?

-> Optymalizacja użytkowania wyrobu

Cel: Polepszona użyteczność wyrobów poprzez adaptowalność, ergonomię, …

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

Cel: Polepszona funkcjonalność dzięki wielofunkcyjności, możliwości rozbudowy, …

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Cel: Poprawienie serwisowania i konserwacji m.in. poprzez uwidocznienie zużycia


Wykorzystuj zasoby możliwie jak najdłużej

Długie życie wyrobu zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów zużytych w procesie wytwarzania, a łatwość przeprowadzania napraw zapobiega przedwczesnej utylizacji.
Czy jest możliwe dalsze przedłużenie czasu życia wyrobu?

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

Cel: Zwiększenie trwałości poprzez stosowanie solidnej konstrukcji, odpowiednio zaprojektowanym powierzchniom, etc ...)

-> Poprawa podatności na naprawy

Cel: Poprawienie dostępu do części, ułatwienie demontażu i wymiany części, …


Wykorzystuj ponownie materiały zawarte w wyrobie

Skrupulatne wykorzystywanie zasobów to także stosowanie surowców odnawialnych i/lub materiałów z recyklingu.
Czy możliwe jest ponowne wykorzystanie zasobochłonnych materiałów po zakończeniu życia wyrobu i włączenie ich do dobrze funkcjonujących zamkniętych obiegów? Czy w tym celu konieczny jest demontaż komponentów lub rozdzielanie różnych materiałów wyrobu?

-> Udoskonalenie demontażu

Cel: Umożliwienie zwrotu wyrobu po użytkowaniu i usprawnienie demontażu (prosta budowa wyrobu,...)

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

Cel: Umożliwienie ponownego użycia części (dostęp do części, wprowadzanie przeróbek, odnawianie, ...)

-> Recykling materiałów

Cel: Umożliwienie recyklingu materiałów (rozdzielanie, oznakowanie, ...)Cele i strategie dla podstawowego typu B
((wyrób o zasobochlonnym procesie produkcyjnym)

Zużywaj mniej materiałów i energii w procesie wytwórczym

Poszczególne metody wytwarzania różnią się ze względu na ich wpływ na środowisko. Stosując różne metody wytwarzania wyrobu można różnicować zapotrzebowanie na zasoby i energę. Stosowanie niewłaściwie dobranych procesów produkcyjnych często skutkuje negatywnym wpływem na środowisko.
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości energii i materiałów wymaganych do produkcji?
Czy możliwe jest wykorzystanie alternatywnych źródeł energii?
Czy możliwe jest uniknięcie lub zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych w procesie wytwórczym?

-> Zmniejszenie konsumpcji energii w procesie produkcyjnym

Cel: Zmniejszenie konsumpcji energii w czasie całego wytwarzania poprzez optymalizację procesów, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, …

-> Odpowiedni dobór rodzaju i ilości materiałów eksploatacyjnych

Cel: Zmniejszanie wpływu na środowisko powodowanego zużywaniem materiałów eksploatacyjnych w procesach wytwórczych (zamknięte obiegi, ...)


Efektywnie wykorzystuj materiały w procesie produkcyjnym

Efektywne wykorzystanie materiałów w procesie produkcyjnym pomaga także w zmniejszeniu kosztów pozyskania tych materiałów oraz zmniejszeniu kosztów utylizacji.
Czy możliwa jest dalsza redukcja ilości odpadów i/lub emisji generowanych w procesie produkcyjnym?

-> Unikanie odpadów w procesie wytwórczym

Cel: Zmniejszanie ilości odpadów w produkcji (wydajność materiałów, recykling, ...)


Zakup materiałów/komponentów z zewnątrz

Wyrób jest przyjazny dla środowiska jeżeli jego części i komponenty zakupione od innych producentów również są przyjazne dla środowiska.
Czy możliwe jest zaopatrywanie się w takie materiały, części i komponenty, które zapewniają produkcję przyjazną dla środowiska?
Czy możliwe jest dodatkowe zmniejszanie wymaganego transportu w przypadku nabywania części z zewnątrz?

-> Przyjazne dla środowiska zaopatrywanie się w komponenty z zewnątrz

Cel: Przyjazny dla środowiska zakup części wyrobu


Wykorzystuj wyrób możliwie jak najintensywniej

Optymalne użytkowanie wyrobu pozwala na efektywne wykorzystanie cennych zasobów zawartych w wyrobie. Jest to istotne podejście do ekonomicznego wykorzystania zasobów.
Czy możliwe jest dalsze usprawnienie obsługi, funkcjonalności i przez to podniesienie ogólnej jakości wyrobu (i jego komponentów)?
Czy możliwe jest przedłużenie czasu użytkowania wyrobu poprzez regularne testowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi?

-> Optymalizacja użytkowania wyrobu

Cel: Polepszona użyteczność wyrobów poprzez adaptowalność, ergonomię, …

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

Cel: Polepszona funkcjonalność dzięki wielofunkcyjności, możliwości rozbudowy, …

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Cel: Poprawienie serwisowania i konserwacji m.in. poprzez uwidocznienie zużycia


Wykorzystuj wyrób przez dłuższy okres czasu

Długie użytkowanie wyrobu także zapewnia efektywne wykorzystanie poszczególnych części i komponentów, a prostota przeprowadzania napraw zapobiega przedwczesnej utylizacji wyrobu.
Czy możliwe jest dodatkowe przedłużenie czasu użytkowania wyrobu?

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

Cel: Zwiększenie trwałości poprzez stosowanie solidnej konstrukcji, odpowiednio zaprojektowanym powierzchniom, etc ...)

-> Poprawa podatności na naprawy

Cel: Poprawienie dostępu do części, ułatwienie demontażu i wymiany części, …


Ponownie wykorzystuj komponenty i/lub cały wyrób

Odnawianie wyrobu na końcu jego życia i ponowne wykorzystywanie komponentów, których produkcja wymaga dużych nakładów, ogranicza konieczność kosztownego wytwarzania nowych komponentów.
Czy możliwe jest odbieranie zużytych wyrobów od użytkowników (lub części i komponentów) i, jeśli to konieczne, ich demontowanie?
Czy możliwe jest odnawianie wartościowych części lub komponentów i ich ponowne wykorzystanie w nowym wyrobie?

-> Udoskonalenie demontażu

Cel: Umożliwienie zwrotu wyrobu po użytkowaniu i usprawnienie demontażu (prosta budowa wyrobu,...)

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

Cel: Umożliwienie ponownego użycia części (dostęp do części, wprowadzanie przeróbek, odnawianie, ...)Cele i strategie dla podstawowego typu C
(wyrób o zwiekszonej potrzebie transportowania)

Zmień sposób pakowania wyrobów

Materiał na opakowania jest użyteczny jedynie przez ograniczony okres czasu (wyłączając opakowania zwrotne), należy więc starannie dobierać rodzaj i ilość stosowanego materiału na opakowanie. Szczególnie w przypadku wyrobów, które muszą być daleko transportowane, bardzo istotna jest masa opakowania, która wpływa na ogólną konsumpcję zasobów.
Czy możliwe jest zmniejszenie masy opakowań?
Czy możliwe jest stosowanie opakowań zwrotnych lub opakowań wytwarzanych z surowców odnawialnych i/lub materiałów z recyklingu?

-> Redukcja opakowań

Cel: Optymalizacja opakowywania wyrobu poprzez uwzględnienie właściwości materiałów, ich odnawialności, zamkniętych obiegów, …


Zmień sposób transportowania

Poszczególne systemy transportowania różnią się ze względu na ich wpływ na środowisko. Dalekie transporty wyrobów powinny być realizowane możliwie najefektywniej.
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości zasobów zużywanych przy transportowaniu wyrobu?

-> Redukcja wymaganego transportu

Cel: Redukcja całkowitego zapotrzebowania na transportCele i strategie dla podstawowego typu D
(wyrób generujacy najwiecej negatywnego wplywu na srodowisko na etapie uzytkowania)

Zadbaj o wysoki poziom funkcjonalności

Funkcjonalne i niezawodne wyroby zapewniają osiąganie maksimum korzyści ze zużywanych zasobów, a także gwarantują wysoki poziom zadowolenia użytkowników.
Czy możliwa jest dalsza poprawa jakości funkcjonalnej wyrobu (oraz jego komponentów)?
Czy możliwe jest przedłużenie okresu użytkowania wyrobu poprzez regularne testowanie jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obsługi?

-> Optymalizacja funkcjonalności wyrobu

Cel: Polepszona funkcjonalność dzięki wielofunkcyjności, możliwości rozbudowy, …

-> Poprawa serwisowania i konserwacji

Cel: Poprawienie serwisowania i konserwacji m.in. poprzez uwidocznienie zużycia


Zadbaj o bezpieczne użytkowanie wyrobu

W przypadku wyrobów, które są intensywnie użytkowane, bezpieczeństwo obsługi jest szczególnie istotne.
Czy wyrób stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska? Czy jest możliwe podjęcie działań minimalizujących takie ryzyko?

-> Dbanie o bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie wyrobu

Cel: Minimalizacja ryzyka skażenia


Zmniejsz zużycie energii i materiałów na etapie użytkowania

Im częściej wyrób jest użytkowany, tym większa ilość zużywanych zasobów oraz generowanych odpadów i emisji na etapie użytkowania (proporcjonalnie do całkowitego wpływu na środowisko powodowanego przez wyrób w całym cyklu jego życia).
Czy możliwe jest zmniejszenie konsumpcji energii i materiału na etapie użytkowania?
Czy możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów i emisji generowanych podczas użytkowania wyrobu?

-> Redukcja konsumpcji na etapie użytkowania

Cel: Zmniejszenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych w czasie użytkowania wyrobu

-> Unikanie odpadów na etapie użytkowania

Cel: Uniknięcie lub redukcja odpadów na etapie użytkowaniaCele i strategie dla podstawowego typu E
(wyrób generujacy najwiecej negatywnego wplywu na srodowisko na etapie utylizacji)

Stosuj alternatywne materiały

Wybór materiałów ma bardzo duże znaczenie dla wymaganego nakładu pracy i kosztów przy recyklingu lub utylizacji wyrobów na końcu ich życia.
Czy możliwe jest zmniejszenie nakładów na utylizację poprzez wybór alternatywnych materiałów?

-> Wybór właściwych materiałów

Cel: Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska, materiałów z recyklingu, materiałów z surowców odnawialnych, ...


Przedłużone użytkowanie wyrobu

Można opóźnić koniec życia poprzez projektowanie nakierowane na długi okres użytkowania wyrobu (i/lub jego komponentów). Jest to szczególnie istotne w przypadku komponentów zawierających niebezpieczne substancje, dla których przeprowadzenie recyklingu jest trudne lub wymagają dużych nakładów na utylizację.
Czy możliwe jest przedłużenie czasu użytkowania wyrobu i czy jest to sensowne?
Czy możliwe jest uniknięcie przedwczesnej utylizacji poprzez naprawy wyrobu?

-> Zwiększanie trwałości wyrobu

Cel: Zwiększenie trwałości poprzez stosowanie solidnej konstrukcji, odpowiednio zaprojektowanym powierzchniom, etc ...)

-> Poprawa podatności na naprawy

Cel: Poprawienie dostępu do części, ułatwienie demontażu i wymiany części, …


Demontaż i recykling

Im więcej części i komponentów wyrobu może być ponownie wykorzystanych oraz im łatwiej materiały mogą być poddawane recyklingowi, tym mniej materiału będzie musiało być poddane utylizacji. Dzięki temu nakłady na utylizację będą ograniczone, a zasoby zawarte w wyrobie będą mogły być ponownie użyte bądź poddane recyklingowi. W tym kontekście projektowanie na pierwszym miejscu powinno uwzględniać możliwość ponownego wykorzystywania części i komponentów, gdyż podejście to nie polega na niszczeniu struktur komponentów i dzięki temu ponownie wykorzystuje się zasoby zużyte na wykonanie części i komponentów (zachowują już raz nadaną wartość).
Czy możliwy jest recykling materiałów?
Czy w tym celu konieczny jest demontaż komponentów lub rozdzielanie różnych materiałów?

-> Udoskonalenie demontażu

Cel: Umożliwienie zwrotu wyrobu po użytkowaniu i usprawnienie demontażu (prosta budowa wyrobu,...)

-> Ponowne użycie elementów wyrobu

Cel: Umożliwienie ponownego użycia części (dostęp do części, wprowadzanie przeróbek, odnawianie, ...)

-> Recykling materiałów

Cel: Umożliwienie recyklingu materiałów (rozdzielanie, oznakowanie, ...)

top Projekt i prawa autorskie – Vienna TU, Institute for Engineering Design - ECODESIGN